Mobilmeny.

Byggprojekt 2021


Uppförande av skolpaviljong på Bollebygdskolan

Under sommaren 2021 uppför Indus Sverige AB på uppdrag av Bollebygds kommun en paviljongbyggnad på den hårdgjorda ytan söder om de gamla låg- och mellanstadiebyggnaderna. Skolpaviljongen kommer att bli 858 kvadratmeter stor. Byggnaden kommer att inhysa 6 lektionssalar med tillhörande grupprum, kapprum för elever, administrationsytor för personal, samt erforderliga kommunikations- och hygienytor. Skolpaviljongen kommer att stå klar till höstterminens start 2021.


Grundsärskola på Bollebygdskolan

Under sommaren 2021 iordningsställer Bollebygds kommun lokaler samt utemiljö för grundsärskolverksamhet på Bollebygdskolan. Grundsärskolan kommer att inrättas i markplan i Nya Bollebygdskolans västra flygel. De invändiga åtgärderna omfattar bl.a. byggnation av nytt RWC, nytt höj- och sänkbart kök, samt byggnation av ny entré och vindfång. Ombyggnationen utförs av Byggsiwe AB. Utvändigt anläggs en ny tillgänglighetsanpassad lekplats, i enlighet med illustrationsskiss nedan. Detta uppdrag utförs av Kanonaden Entreprenad AB.


Illustrationsskiss Illustrationsskiss


Hemkunskapssal i Bollebygdskolan renoveras

2020 renoverades den ena av två hemkunskapssalar i Bollebygdskolans högstadiedel. Under 2021 renoveras även den andra. Entreprenaden omfattar bl.a. nya ytskikt på golv, väggar och tak, nya utbildningskök (varav ett tillgänglighetsanpassat), samt ny ventilation och belysning. Bodéns Bygg AB är upphandlad entreprenör och projektet kommer att pågå under sommarlovsuppehållet.

Renovering av Odengårdens förskola

Bollebygds kommun har etappvis sedan 2018 renoverat Odengårdens förskola invändigt. Tre av avdelningarna har renoverats i tidigare etapper, och sommaren 2021 är det dags för renovering av den återstående avdelningen. Entreprenaden kommer att utföras under förskolans stängningsveckor och omfattar bl.a. byte av samtliga linoleum- och plastmattor, ommålning av väggar, montage av nytt akustikundertak inklusive belysning, samt byte av avdelningskök. Entreprenaden utförs av Bodéns Bygg AB.

Byte ventilationsaggregat

Parallellt med avdelningsrenoveringen kommer även delar av ventilationsanläggningen i byggnaden att bytas ut. En stor del av byggnaden försörjs idag av ett ventilationsaggregat som både är tekniskt uttjänt och krävande energiförbrukningsmässigt. Genom att byta ut aggregatet uppnås såväl bättre driftsäkerhet som bättre energieffektivitet. Uppdraget utförs av Brion Ventilation AB.

Töllsjöskolans gymnastikbyggnad målas om

Fasaderna på Töllsjöskolans gymnastikbyggnad är slitna och i behov av ommålning. Med start vecka 23 uppför AZ Måleri & Fasad AB ställning kring gymnastikbyggnaden för att veckan därpå påbörja arbetet med ommålning av byggnaden. Entreprenaden kommer att pågå t.o.m. 29.