Mobilmeny.

Att starta livsmedelsverksamhet

För att få bedriva en livsmedelsverksamhet krävs att anläggningen antingen är godkänd eller registrerad hos miljöenheten.

Skillnaden mellan godkänd och registrerad är att vid ansökan om godkännande görs en prövning av lokalen, verksamheten och systemet för egenkontroll uppfyller lagstiftningens krav.

  • Godkännande krävs endast för anläggningar som tillverkar eller förpackar produkter avsedda för leverans till andra livsmedelsanläggningar, och endast om de är tillverkade av animalisk råvara, till exempel slakterier, köttanläggningar, mejerier, osttillverkning.
  • Registrering är en administrativ åtgärd där information om verksamheten förs in i bygg- och miljöenhetens register. Exempel på verksamheter som ska registreras är restauranger, caféer, skolkök, bagerier, kiosker, butiker och lager.

Kontroller kommer att ske med regelbundna intervaller för både godkända och registrerade anläggningar.

Livsmedelsanläggningen definieras som den plats där företagaren bedriver verksamheten. Om platsen, företaget eller verksamheten ändras räknas det som en ny livsmedelsanläggning och skall anmälas på nytt. Tidigare innehavares godkännande eller registrering gäller inte för den nya ägaren. Krav på godkännande eller registrering gäller även vid ombildning av företag, som leder till att bolaget får ett nytt organisationsnummer, detta även om det är samma personer som driver verksamheten.

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha fått ett godkännande eller gjort en registrering bryter du mot lagen, detta gäller även vid ägarbyte av befintlig lokal. Du riskerar åtal. I den kontroll som görs där miljöenheten utreder ägarförhållandena kommer du att få betala timavgift för nedlagd tid.

Om du avslutar din verksamhet ska du meddela detta till bygg- och miljöenheten. Den som står som ägare till verksamheten vid början av kalenderåret betalar en årlig avgift.

Observera att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformat pdf eller jpg.

Mobila verksamheter

Om du åker runt på olika platser med din verksamhet, exempelvis korvvagn, och säljer eller serverar livsmedel, anses du ha en mobil livsmedelsanläggning. Anmälan ska göras i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

Internet

Om man bedriver handel med livsmedel, exempelvis matmäklare, omfattas om kravet på registrering. Detta gäller även om företaget inte fysiskt kommer i kontakt med livsmedlen, exemeplvis om det endast förmedlar varor. Det är kontoret som är livsmedelsanläggningen i detta fall.

Animalieanläggningar

Med animalieanläggning menas en livsmedelsanläggning som producerar eller förpackar livsmedel, där kött eller fisk ingår som råvara, och där livsmedlen levereras vidare till andra anläggningar. Ofta är det Livsmedelsverket som har ansvaret för prövning av godkännande av animalieanläggningar, till exempel för styckningsanläggningar. Då ska ansökan om godkännande skickas till Livsmedelsverket.

Läs mer: Livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Import och Export

Skriv i din ansökan eller anmälan om import ingår i din verksamhet.

Avgifter

För godkännandeprövning motsvarar avgiften en årlig kontrollavgift. För registrering tas en avgift ut 1400 kr.

Årlig kontrollavgift tas ut från och med det år då verksamheten startar och räknas ut enligt livsmedelsverkets vägledning om riskklassning och beräkning av kontrolltid. Det antal kontrolltimmar som verksamheten tilldelas multipliceras sedan med gällande timtaxa fastställd av kommunfullmäktige för att räkna ut den årliga avgiften.

Om det vid kontroll av verksamheten konstateras sådana brister att kontrollen behöver följas upp eller att sanktioner behöver utfärdas räknas detta som extra offentlig kontroll och det debiteras för nedlagd tid med timtaxa för 2023 fastställd av kommunfullmäktige 1400 kr per timme.