Mobilmeny.

Livsmedelskontroll

Det är livsmedelsföretagarens ansvar att producera säkra livsmedel och att känna till de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. Du och din personal ska känna till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man ska göra för att producera säkra livsmedel.

Samhällsbyggnadsnämndens bygg- och miljöenhet är kontrollmyndighet för livsmedelshanteringen i Bollebygds kommun. Nämnden har delegerat en stor del av ansvaret för kontrollen till bygg- och miljöenhetens livsmedelsinspektörer. Inspektörerna kontrollerar om livsmedelsverksamheten uppfyller de krav som finns i livsmedelslagstiftningen.

Miljöenheten har följande uppgifter:

  • Registrera och godkänna livsmedelsanläggningar.
  • Kontrollera godkända och registrerade livsmedelsanläggningar.
  • Utfärdar sanktioner (förbud, förelägganden, åtalsanmäla, återkalla godkännanden) om allvarliga avvikelser konstateras.
  • Lämna enklare råd och anvisningar.

Följande är inte miljöenhetens uppgifter:

  • Genomföra utbildningar för livsmedelspersonal.
  • Upprätta eller granska ritningar över livsmedelslokaler.
  • Informera om ny eller förändrad lagstiftning.

Kontroll av verksamheter

Inspektören kontrollerar om verksamheten uppfyller lagstiftningens krav inom olika kontrollpunkter som finns i Livsmedelsverkets vägledning till offentlig kontroll. Vid kontroll kontrolleras i normalfallet en eller flera av dessa punkter. Avvikelse innebär att delar av eller hela verksamheten inte uppfyller lagens krav

Efter kontrollen upprättas en skriftlig kontrollrapport som skickas till verksamhetsutövaren. I rapporten framgår om och vilka avvikelser mot lagstiftningen som konstaterats samt eventuella andra iakttagelser. Företagaren har alltid möjlighet att bemöta innehållet i rapporten om denne exempelvis anser att inspektören missuppfattat något eller inte delar inspektörens bedömning.

Lagstiftning

Eftersom Sverige är med i EU tillämpas en gemensam lagstiftning som ser i stort sett likadan ut inom hela EU och gäller för all yrkesmässig hantering av livsmedel.

Delar av lagstiftningen är i vissa fall även tillämpbar för privatpersoner som handskas med livsmedel. Livsmedelslagstiftningen bygger i huvudsak på ett antal EG-förordningar. Som komplement till dessa finns i Sverige även ett antal nationella lagar, förordningar och föreskrifter. Den nationella lagstiftningen baserar sig i huvudsak på EU:s lagstiftning.

Ytterligare information om livsmedelslagstiftning hittar du på Livsmedelsverkets hemsida. Där kan du även ladda ner aktuell lagstiftning på livsmedelsområdet samt, i förekommande fall, vägledningar som Livsmedelsverket utarbetat utifrån gällande lagstiftning.