Mobilmeny.

Användning av biocider

När du som privatperson eller yrkesmässig användare planerar att använda biocider för att bekämpa skadedjur på allmän plats måste du underrätta miljöförvaltningen. Detta gäller både inomhus och utomhus. Tänk också på att välja den metod och det medel som är minst skadlig för människors hälsa och för miljön. 

Underrättelse vid använding afv biocider ska ske skriftligt. För detta finns en blankett som skickas till miljöförvaltningen senast i samband med spridningen eller omedelbart efteråt. Miljöförvaltningen tar ut en avgift för handläggningen av ärendet.

Yrkesmässig användning

Yrkesmässig användare är den som använder biocider i sin yrkesmässiga verksamhet, till exempel tekniker, operatörer, arbetsgivare och egenföretagare – inom jordbruket och inom andra sektorer. Alla typer av användning berörs även till exempel personal på en förskola som sprider biocider på förskolans gård omfattas av begreppet yrkesmässig användare.

Produkter som innehåller biocider

Naturvårdsverket har beslutat om föreskrifter för spridning av vissa produkter som innehåller biocider (2015:3). Produkter som omfattas av föreskrifterna är sådana som används för att bekämpa:

 • insekter i trä (produkttyp 8)
 • råttor, möss eller andra gnagare (produkttyp 14)
 • insekter, kvalster och andra leddjur (produkttyp 18).

Produkter som innehåller nematoder (mikroskopiska maskar), insekter eller spindeldjur omfattas inte. Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om hur föreskrifterna ska tillämpas.

Läs mer om föreskrifter samt bestämmelser på Naturvårdsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Godkända medel och effektiv spridningsteknik

Du får endast använda biocider som är godkända av Kemikalieinspektionen. Alla godkända medel ska ha ett fyrsiffrigt registreringsnummer från kemikalieinspektionen, angivet på produktens förpackning. Detta är reglerat i EU:s biocidförordning (EU nr 528/2012). Det ska även finnas instruktioner om hur du ska använda medlet och vilka försiktighetsåtgärder som du ska följa när du hanterar det. Du är skyldig att följa instruktionerna och använda den miljö- och hälsomässigt bästa spridningstekniken.

Ta hänsyn till omgivningen

Du måste vidta de försiktighetsåtgärder som behövs på platsen för att skydda människors hälsa och miljön. Utplacering av biocider mot råttor måste till exempel göras på ett sådant sätt att barn, husdjur, fåglar eller vilda djur inte kan komma åt dem. När du inte använder medlet måste du förvara det på ett säkert sätt för att skydda människors hälsa och miljön.

Innan du använder biocider måste du överväga att använda andra metoder för bekämpningen. Du ska kunna redovisa vilka metoder du övervägt och varför du valt bort dem om du väljer att använda biocider.

Du kan behöva utbildning

Biocider delas in i olika behörighetsklasser (klass 1, 2 eller 3). Vilken klass ett medel tillhör ska framgå av förpackningens etikett. Medel i klass 1 och 2 får du bara använda yrkesmässigt. Du kan också behöva ett särskilt användningstillstånd. För att få ett sådant tillstånd måste du ha kunskap om hur du ska hantera medlet på ett säkert sätt. Detta ska du kunna visa med ett utbildningsbevis som du får efter att du genomgått en särskild utbildning.

Informera allmänheten

Du måste informera om du använder biocider på en plats dit allmänheten har tillträde. Informationen ska lämnas på väl synliga anslag och innehålla de särskilda uppgifter som framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter. Informationen ska ges senast i samband med användningen.

Du ska föra anteckningar

Om du använder biocider yrkesmässigt måste du dokumentera användningen. Av Naturvårdsverkets föreskrifter framgår vilka uppgifter du ska anteckna. Spara anteckningarna i tre år. Du ska kunna redovisa dessa för miljöförvaltningen om vi begär det.

Att tänka på i underrättelsen

 • Du ska lämna kontaktuppgifter både till den som ska utföra spridningen och till den som beställt uppdraget
 • Om underrättelsen avser flera fastigheter, bifoga en förteckning istället
 • Beskriv området för spridning så att läge och utbredning framgår. Ange om spridningen ska göras inom- eller utomhus samt bedömning av om området är tillgängligt för allmänheten
 • Ange syftet med spridningen så att det framgår vilka skadedjur som ska bekämpas (till exempel råttor, möss eller getingar) och varför det ska göras
 • Ange tidpunkten för spridningen så noggrant som möjligt. I de fall bekämpningen pågår under en längre period, bör du ange hur länge bekämpningen ska pågå genom att uppskatta antal dagar eller veckor
 • Beskriv på vilket sätt bekämpningen ska göras, vilken metod och vilken utrustning som ska användas
 • På etiketten står preparatets verksamma ämne. Detta ska ni ange med namn och CAS-nr eller EG-nr för identifikation. Detta kan ni hitta på preparatets säkerhetsdatablad
 • Ange mängden biocidprodukt som ni använt eller beräknar att använda. Vilken information ni ska lämna beror på hur produken är utformad (flytande, pulver eller fast bete till exempel)
 • Bifoga en förteckning om ni ska använda flera preparat och utrymmet i tabellen inte räcker till

Bestämmelser som framförallt reglerar användningen av biocider mot skadedjur finns i:

 • förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
 • Naturvårdsverkets föreskrifter (2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter.

 Mer information om biocider finns att läsa på Kemi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.