Mobilmeny.

Anmälan om avfall

Anmälningsplikt avfall kan i vissa fall användas för anläggningsändamål. Om det finns risk att mark eller vatten förorenas måste anmälan göras till samhällsbyggnadsnämnden bygg- och miljöenheten. Är föroreningsrisken stor krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Det som avgör om en anmälan ska göras är risken för förorening av mark, vattenområde eller grundvatten. Risken bedöms utifrån massornas innehåll och egenskaper samt uppläggningsplatsens lämplighet och känslighet.

Det kan vara svårt att väga in alla faktorer och göra bedömningen av föroreningsrisken. Det kan därför vara lämpligt att kontakta bygg- och miljöenheten i god tid innan åtgärden ska genomföras för att få råd och information.

 • Bedöms föroreningsrisken som ringa ska en anmälan göras till samhällsbyggnadsnämnden.
 • Om föroreningsrisken bedöms som mer än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen.
 • Om det inte finns någon föroreningsrisk krävs det ingen anmälan (samråd, strandskyddsdispens eller marklov kan dock ändå vara aktuellt, se nedan).

Att tänka på vid användning av avfall

Användningen av avfallet ska ha ett syfte, till exempel vägbyggnad eller utfyllnad inför byggnation. Exempel på avfall som kan vara aktuellt för anläggningsändamål är jord- och schaktmassor, grus och sten, tegel och betong (ej blåbetong). Det är viktigt att materialet inte är förorenat av exempelvis oljespill, tjära och PCB och inte innehåller ovidkommande material, till exempel armeringsjärn, trä, plast eller isolering.

Det är den som tar emot avfallet som ska bedöma om avfallet eller massorna kan vara förorenande och riskerar att förorena mark och vatten. Begär därför in information från leverantören om innehållet i massorna innan du tar emot dem. Vägledning för bedömningen finns i Miljösamverkans ”Information om schaktmassor”. I tveksamma fall behövs provtagning för att bedöma föroreningsrisken.

Asfalt ska inte användas för att fylla ut mark, men kan användas vid konstruktion av till exempel väg och parkering. Observera att tjärasfalt kan innehålla höga halter av föroreningar.

Påföljder

Om man påbörjar en åtgärd innan man lämnat in anmälan och fått svar på denna riskerar man åtalsanmälan. Dessutom riskerar man att behöva ta bort avfall eller massor som används på ett olämpligt sätt.

Innehåll i anmälan

Samhällsbyggnadsnämnden behöver er anmälan minst sex veckor innan verksamheten ska starta. Använd gärna blankett i som finns på kommunens hemsida. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • Verksamhetsutövare/mottagare av avfallet/massorna.
 • Mottagande fastighet och fastighetsägare.
 • Entreprenör/transportör som ska utföra transporter och anläggningsarbeten.
 • Beskrivning av massorna och anläggningen. Syfte, typ av massor, mängd, ursprung, föroreningsinnehåll, ev provtagningsanalys, markprofil före och efter anläggning.
 • Uppgifter om när anläggningen planeras att utföras samt arbetstider.
 • Beskrivning av omgivningen och avstånd till vattentäkter, vattendrag och närboende.
 • Beskrivning av eventuella störningar till exempel buller, transporter, påverkan på vattentäkter, vattendrag etc.
 • Uppgifter om vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas.
 • Karta/Situationsplan där utfyllnadens placering framgår.
 • Bygg- eller marklov, strandskyddsdispens, resultat av eventuellt samråd.
 • Underskrift.

För handläggning av anmälan tas timavgift ut enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Samråd

Om användningen av massor inte är anmälningspliktigt eller tillståndspliktigt men ändå kommer att förändra naturmiljön väsentligt ska samråd ske med länsstyrelsen innan massorna används.

Strandskydd

Strandskydd råder vanligtvis inom 100 m från strandlinjen (ibland längre). Det innebär att byggnader och anläggningar inte får placeras närmare vattenområde än 100 m om man inte fått dispens. När det gäller användning av avfall kan detta omfattas av strandskyddet och dispens från skyddet kan krävas. Dispensen söks hos samhällsbyggnadsnämnden.

Marklov

Marklov kan krävas för uppläggning och utfyllnad av mark. Marklov söks hos samhällsbyggnadsnämnden.