Mobilmeny.

Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som fastnar på damm och rökpartiklar som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna. Radon kan på lång sikt orsaka lungcancer, främst hos rökare.

Radongas mäts i enheten Bq/m3. Högsta tillåtna radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål samt i nya byggnader är 200 Bq/m3. Riksdagen har fastställt ett mål för radon som innebär att radonhalten i alla bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m3 år 2020. Mer information om radon och hur man ska åtgärda problem kan du läsa om på boverket.

Orsaker till höga radonhalter

Radon i bostäder kan komma från marken och vattnet eller byggnadsmaterialet. Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten innehåller radium, normalt i små mängder. Blå lättbetong kan avge stora mängder radon och orsaka höga radonhalter. Betongen tillverkades av alunskiffer och kalksten mellan 1929-1975. Det användes främst som byggnadsmaterial i väggar men även i bjälklag. Hur höga halterna blir beror dels på kvaliteten på alunskiffern, dels på hur stor del av väggarna i huset som består av blå lättbetong och på luftomsättningen.

Markradon

Luften i marken kan ha hög radonhalt. Om lufttrycket är lägre i byggnaden än i den underliggande jorden och det finns otätheter i byggnadens grund kan radonhaltig jordluft sugas in i ditt hus. Eftersom radonhalten i jorden normalt är hög räcker det ibland med ett litet inläckage för att få förhöjda radonhalter inomhus. Särskilt stora problem är det i områden där det är mycket uran i marken. En undersökning av markradonsituation i Bollebygd gjordes av Borås kommun 1987, då Bollebygd var en del av Borås. Mätningar av radon i mark gjordes bland annat norr om Bollebygds tätort och i Töllsjö. Dessutom gjordes i norra delen av kommen en så kallat flygradiometrisk mätning som bland annat visade på ett högriskområde i den västra delen i Bollebygds kommun. Utifrån dessa mätningar och med hjälp av jordartskarta togs en radonriskkarta fram.

Radon i vatten

En tredje källa till radon kan vara vattnet. Radongasen är då upplöst i vattnet och frigörs i luften när man spolar vattnet inomhus till exempel då duschen används. Inomhus kan radonhalten stiga till oacceptabelt höga värden. Allt vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon. Höga halter är vanligast om berggrunden består av uranrik granit eller pegmatit. Men eftersom områden med låg halt av uran i berggrunden kan ha brunnar med mycket radon finnas. Därför bör alla som har bergborrad brunn kontrollera radonhalten i vattnet. Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små.

Mätning

Du kan själv mäta radon i din bostad. Mätdosor beställs från godkänt laboratorium. Ju längre tid du mäter desto noggrannare blir resultatet men mätningen ska pågå minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april.  

Mätningen utförs genom att mätdosor placeras ut enligt laboratoriets anvisningar. Mätningen ska göras i minst två rum i bostaden, tvättstuga och hobbyrum räknas inte som bostadsrum. Mätdosan ska inte heller placeras i köket. Har du flera våningsplan med bostadsrum ska minst en mätning ske på varje plan. Under mätningen ska alla till- och frånluftsventiler vara öppna och du ska leva normalt. När mättiden är slut skickar du dosorna till laboratoriet. Mätning bör inte ske när du renoverar eller bygger om, undantaget för mindre reparationer såsom tapetsering. Om du är bortrest och ingen är hemma på minst tre veckor bör du också avvakta mätning.

Mätning i lägenhet

Fastighetsägaren ansvarar för att radonhalten inte är för hög. Du kan vända dig till fastighetsägaren om du vill veta om och när en mätning gjorts i ditt hus.

Du som ska köpa hus

Radon betraktas inte som ett dolt fel. Det är därför bra att ta reda på radonhalterna innan köpet. Fråga mäklaren eller säljaren, de är skyldiga att berätta om det finns problem med radon i huset.

Om du är nyfiken på om en mätning gjorts i just ditt hus kan du kontakta miljöenheten, se kontaktuppgifter till höger. En ny mätning rekommenderas vid förändringar i huset som till exempel för ventilation och isolering annars bör radonet mätas vart tionde år.

Åtgärder

Om det efter mätning konstaterats höga radonhalter i ditt hus måste du ta reda på varifrån radonet kommer för att kunna åtgärda det på rätt sätt. Efter att problemet åtgärdats är det viktigt att du mäter radonhalten ingen, både direkt och efter några år. Radongashalten bör ligga under 200 Bq/m3 efter utförda åtgärder. Ta kontakt med en konsult som kan hjälpa dig.