Mobilmeny.

Cisterner

Här har vi samlat information om vad du ska tänka på hur cistern ska förvaras och hanteras, från nyinstallation till att den tas ur bruk.

Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön, till exempel på grund av läckage.

På följande sidor kan du läsa mer om vad som gäller när en cistern tas ur bruk, när kontroller behöver göras samt skyddsåtgärder för hantering och förvaring av cistern/kemikalier.

Nyinstallation

Vid nyinstallation av en cistern utomhus ska Samhällsbyggnadsnämndens bygg- och miljöenhet informeras. Informationen ska innehålla uppgifter om cisternens placering (situationsplan) samt kopia på tillverkningsintyg. Tillverkningsintyget följer med cisternen vid inköp och talar om vilken kemikaliehantering som cisternen är godkänd för.

OBS! Det brukar även framgå av tillverkningsintyget att en installationsbesiktning ska göras. Installationsbesiktningen görs efter att cisternen ställts på plats med anslutningar, eventuell invallning med mera för att kontrollera att allt är tätt och fungerar som det ska. Även en kopia på installationsbesiktningen ska bifogas informationen till oss.

Besiktning

För att undvika läckage från cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter olja eller diesel måste de besiktigas regelbundet.

Återkommande besiktning ska ske vart 6:e år för cisterner som inte är korrosionsskyddade och vart 12:e år för cisterner som är korrosionsskyddade. För cisterner i vattenskyddsområde gäller särskilda regler, se nedan.

Ackrediterade kontrollorgan

Besiktningar måste utföras av ackrediterade företag. På myndigheten SWEDAC:s webbplats kan du söka upp de företag som är ackrediterade för att utföra cisternkontroll. Se under länkar. (På SWEDAC:s webbplats: Välj "Oljetank; oljecistern". Om du bara vill se besiktningsföretag i Västra Götaland kan du välja rätt län under "Filtrera på län" till höger ovanför kartan.)

Besiktningsprotokoll

Sedan den 1 juli 2006 ska samtliga cisterner vara kontrollbesiktigade. Om du funderar på att köpa hus är det bra att kontrollera att eventuell cistern antingen är avställd eller att det finns ett aktuellt besiktningsprotokoll.

Fastighetsägaren eller den som sköter fastigheten ska förvara besiktningsprotokoll så att de kan visas upp om till exempel tillsynsmyndighet, försäkringsbolag eller oljebolag frågar efter det.

Reparation eller annan större förändring

Om cisternen har genomgått en reparation eller om den förändrats ska en revisionsbesiktning utföras. Exempel på förändringar är flytt av påfyllningsarmatur eller manlucka. Revisionsbesiktningen är mer omfattande än kontrollbesiktningen och det är betydligt färre företag som har rätt att göra en revisionsbesiktning.

Cistern i vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden är reglerna skärpta. Där måste cisterner större än 250 liter besiktigas. Dessutom halveras kontrollintervallet om cisternen inte har sekundärt skydd. Ett sekundärt skydd är ett kompletterande skydd för att säkerställa att ett eventuellt läckage kan tas om hand tidigt utan att riskera att förorena mark, yt- eller grundvatten. Ett exempel på sekundärt skydd är en invallning som kan fånga upp hela cisternens volym vid ett läckage. Ett annat exempel är dubbelmantlade cisterner.

Undvik miljösanktionsavgift

Om du inte informerar Samhällsbyggnadsnämndens bygg- och miljöenhet om en nyinstallation, eller om du inte genomför besiktningarna enligt ovan, kan du behöva betala en miljösanktionsavgift på mellan 1000 och 3000 kronor.

Lagstiftning om cisterner

Bestämmelser om de tekniska krav som ska uppfyllas, installationskontroll och periodiska kontroller framgår av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter MSBFS 2018:3. Bestämmelser om hur mark och vatten ska skyddas vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5.