Mobilmeny.

Begravning av häst

Du måste kontakta miljöenheten innan du gräver ner djuret för att diskutera en lämplig plats.

På en karta ska du markera platsen för nedgrävningen och kontrollera att du uppfyller de krav som räknas upp nedan.

  • Nedgrävningen bör endast ske på jordbruksfastighet.
  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde. Undantaget är områden som ligger inom tertiär zon, vilket är den yttersta skyddszonen på vattentäkten.
  • Avståndet till närmaste bostad eller vattentäkt bör vara minst 100 meter.
  • Begravningsplatsen bör ligga nedströms närliggande vattentäkter.
  • Om nedgrävningsplatsen ligger mindre än 100 meter från närmaste fastighetsgräns krävs yttrande från grannen.
  • Avstånd till vattendrag, öppet vatten eller kända dräneringsledningar bör vara minst 30 meter.
  • Jordarten bör vara sand, grus eller genomsläpplig morän.
  • Nedgrävningen ska ske innan förruttnelsen har börjat.
  • Djurkroppen ska begravas på sådant djup/sätt att vilda djur inte kan komma åt den.

Observera att ovanstående förutsättningar eller anvisningar inte gäller om djuret avlivats eller dött på grund av allvarlig smittsam djursjukdom. Då gäller då särskilda krav. Kontakta miljöenheten om du är osäker.

Avgift för handläggning

Bygg- och miljöenheten tar ut en fast avgift om 2 timmar för handläggning av begravning av häst. Taxan är 1000 kr per timme.