Mobilmeny.

Köldmedier

Du som bedriver en verksamhet och har en köldmedieanläggning som innehåller sammanlagt minst 14 ton CO2e HFC eller mer, måste följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet. Årsrapporten skickas till miljökontoret senast 31 mars.

Förbud från och med 1 januari 2020

Det är förbjudet sedan den 1 januari 2020 att installera kylar och frysar innehållande köldmedium som har ett GWP över 2500 (ex R404A). Det är även förbjudet att fylla på kyl- och frysytrustningar med nytt köldmedium där anläggningens CO2e är över 40 ton. Undantag är utrustningar som används för att kyla produkter under -50°C.

Nyinstallationer ska anmälas

Anmäl installation till bygg- och miljöförvaltningen i god tid innan installation. Detta gäller om du ska installera eller konvertera en utrustning med en köldmediemängd på minst 14 ton CO2e. Blankett för anmälan hittar du hos certifierade kylföretag.

Vid nyinstallation, välj utrustning med hänsyn till energieffektivitet, buller, köldmedietyp och mängd för att orsaka minsta möjliga miljöpåverkan.

Operatörens ansvar

 • Kontrollera anläggningens köldmedieaggregat regelbundet inom fastställda intervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Rapportera dina köldmedier till bygg- och miljöförvaltningen senast den 31 mars varje år.
 • Om aggregat ska skrotas måste en certifierad tekniker anlitas. Det är du som anläggningsägare (operatör) som ansvarar för att köldmedierna har tagits om hand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till bygg- och miljöförvaltningen. Skrotningen ska även redovisas i kommande årsrapport.
 • Anmäl till bygg- och miljöförvaltningen om du planerar att installera nya aggregat.

Regler för läckagekontroll

För en anläggning som innehåller köldmedier, ska läcksökning göras av en certifierad tekniker med jämna mellanrum. Det är köldmediegasens koldioxidekvivalent som avgör hur ofta läcksökningen ska göras. Om anläggningen har ett varningssystem för läckage förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla:


Mängden koldioxidekvivalenter

Läckagekontroll ska göras

5-49 ton CO2e eller mer

1 gång per 12 månader

50-499 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader

Intyg för skrotning

När du ska skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Redovisa skrotning senast i årsrapporten. Det går också bra att skicka in intyget direkt om hela anläggningen skrotas.

Lagstiftning

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerande växthusgaser och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 842/2006.
 • Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser.
 • Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Det här ska årsrapporten innehålla

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport. Rapporten ska innehålla följande:

 1. Operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress.
 2. Fastighetsbeteckning och belägenhetsadress där utrustningen finns om utrustningen är stationär.
 3. Förteckning över utrustning.
 4. Kontaktuppgifter.
 5. Datum för och resultat av läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp av utrustningen.
 6. Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontrollerna.
 7. Certifierad kylentreprenör. På www.incert.se Länk till annan webbplats. kan du se om din kylentreprenör är certifierad.
 8. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.
 9. Mängd och typ av köldmedier som har installerats och om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ange materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer.
 10. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll.
 11. Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning.
 12. Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet.
 13. Vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 14. Årsrapporten ska vara undertecknad av operatören.

Skicka in årsrapporten senast 31 mars varje år till byggochmiljo@bollebygd.se eller till:

Bollebygds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
Ballebovägen 2
517 83 Bollebygd

Miljösanktionsavgift

Om rapporten inte skickas in till bygg- och miljöförvaltningen eller om rapporten inkommer för sent, ska operatören (anläggningsägaren) betala en miljösanktionsavgift.