Mobilmeny.

Miljöskyddstillsyn

Bygg- och miljöenheten besöker verksamheter och ibland även privatpersoner för att kontrollera att de miljökrav som finns i lagar, förordningar och föreskrifter följs. Detta kallas för tillsyn. Den svenska miljölagstiftningen är huvudsakligen samlad i miljöbalken, men även andra lagar har betydelse inom miljöområdet.

Som tillsynsmyndighet har Samhällsbyggnadsnämnden en skyldighet att se till att verksamheter i kommunen följer de miljökrav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter. Ansvaret för brister och åtgärder ligger dock alltid på verksamhetsutövaren.

Verksamheter med användning av mark, byggnader eller anläggningar som medför utsläpp till mark, vatten eller luft eller annan risk för olägenhet för människor hälsa eller miljön är exempel på miljöfarliga verksamheter.

Även utsläpp av avloppsvatten från din enskilda avloppsanläggning samt en värmepump räknas som miljöfarlig verksamhet.

Det är viktigt att du kontaktar Bygg- och miljöenheten innan verksamheten skall starta eller om du till exempel planerar för installation av värmepump eller inrättande av enskilt avlopp. Att påbörja en anmälnings- eller tillståndspliktig åtgärd utan beslut/tillstånd kan medföra åtal eller ett utdömande av miljösanktionsavgift.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgiften, som närmast kan liknas vid böter, innebär att vissa överträdelser av regler i miljöbalken och regler meddelade med stöd av balken är kopplade till en påföljd i form av en avgift som kommunen är skyldig av ta ut.

Oavsett om överträdelsen begåtts med uppsåt eller av oaktsamhet ska miljösanktionsavgiften betalas. Avgiften beslutas av kommunen men tillfaller staten.