Bostadsmodulerna på Lokes väg med en blå himmel i bakgrunden

31 januari 2019

Klartecken för bostadsmoduler efter slutbesiktning

Kommunen har nu fått klartecken att använda bostadsmodulerna på Lokes väg i Bollebygd. Efter att nya ventilationsaggregat satts in uppfyller byggnaden nu lagkraven och kan därmed användas. Kommunen har fått slutbesked efter slutbesiktning.

Samtidigt pågår diskussioner i kommunen om vad byggnaden ska användas till. Det bygglov som finns säger att byggnaden ska användas för bostadsändamål, som exempelvis stödboende. Att använda det till annat är därför inte möjligt enligt plan- och bygglagstiftningen och mark- och miljödomstolen.

- Vi vill ju inte att det ska fortsätta stå tomt. Vi hoppas kunna lösa den sista pusselbiten, så att vi kan få verksamhetslokaler eller bostäder att använda så snart som möjligt, säger samhällsbyggnadschefen Ann-Charlotte Lind.

Ärendet med bostadsmodulerna har tagit många vändningar och stött på en hel del motstånd och överklaganden på den slingriga vägen fram till idag.

Rättslig prövning väntar i kammarrätten

Att få en fungerande verksamhet eller bostäder i byggnaden är en del i detta ärende, den andra är den rättsliga del som kommer fortsätta efter årsskiftet. Ärendet väntar på att prövas i näst högsta instans, kammarrätten. Rätten beviljade prövningstillstånd när kommunen överklagade förvaltningsrättens dom. Målet gäller en tvist med kommunens tidigare entreprenör Smartbo, som anser att kommunen gjorde fel när avtal tecknades med entreprenörens underleverantör Aluforma för att sanera fuktskador och få bostadsmodulerna färdiga.

Många turer och vändningar i ärendet

För att förstå varför det blivit så många turer och vändningar i detta ärende behöver vi gå tillbaka till början, när allt startade. Det var 2016 och kommunen hade krav på sig från Migrationsverket att snabbt kunna ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Eftersom det inte fanns lokaler för detta ändamål behövde kommunen köpa in bostadsmoduler för att klara kraven. Det var också svårt med markyta, där modulerna kunde placeras. Tiden var knapp och i oktober 2016 gav jävsnämnden ett tillfälligt bygglov på en del av fastigheten Flässjum 12:77 vid Lokes väg i Bollebygd för att använda modulbyggnader för stödboende. Marken är enligt detaljplanen parkmarkn eftersom det var svårt att hitta lämplig markyta gick det att lösa genom ett tillfälligt bygglov.

Tillfälligt bygglov överklagas

Kommunen tecknade avtal med entreprenören Smartbo för att uppföra modulerna. Men det tillfälliga bygglovet överklagades till Länsstyrelsen, som i november 2016 beslutade att bygglovet inte får genomföras, så kallad inhibition. Men beslutet når inte fram till kommunen i tid och här börjar svårigheterna.

Länsstyrelsen fattar beslut om inhibition på en fredag och det skickas med post och når kommunen först på måndag eftermiddag. På morgonen samma måndag kommer modulerna till området där de ska sättas upp. Då har kommunen inte fått reda på beslutet från Länsstyrelsen om att bygglovet stoppats och arbetet måste avbrytas. Däremot ringer många kommuninvånare och undrar hur kommunen kan gå emot Länsstyrelsens beslut.

- Just denna måndag regnade det och modulerna saknade skyddande tak, vilket gjorde att vi snabbt fick försöka täcka modulerna, men täckningen var inte tillräcklig. Vatten läckte in och orsakade fuktskador, som i sin tur gav en grogrund för bakterier. Hade vi fått reda på beslutet i tid hade vi haft större möjligheter att förebygga fuktskador genom att kunna planera för att skydda och hantera modulerna tills inhibitionen hävts. Det är frustrerande, säger Ann-Charlotte Lind.

Viktiga steg under händelsens gång

Först i februari 2017 kunde kommunen återuppta arbetet med montering och installation av modulbyggnaderna. Då hade både mark- och miljödomstolen samt mark- och miljööverdomstolen upphävt Länsstyrelsens beslut om att stoppa bygglovet. Här följer några viktiga steg under händelsens gång:

  • I februari 2017 tecknar kommunen ett tilläggsavtal med Smartbo, som får ansvar för att åtgärda alla fuktproblem som orsakats av regn och luftfuktighet samt färdigställa modulbyggnaderna. I avtalet ingår en ny betalningsplan enligt entreprenörens önskemål. Arbetena ska vara färdiga i slutet av mars 2017. Men entreprenören utför inte arbetena enligt avtalet och går inte på något sätt att nå för att föra dialog.
  • I juni 2017 skickar kommunen via sitt juridiska ombud brev till Smartbo för att få en åtgärds- och tidplan samt en förlängd sluttid för att få arbetena klara senast sista juli 2017. I brevet meddelar kommunen att den behöver gå vidare med en annan entreprenör om inte Smartbo svarade. Men det kommer inget svar och arbetena utförs inte heller.
  • Hösten 2017 genomför kommunen en direktupphandling och tecknar avtal med Aluforma, underleverantör till SmartBo, för att färdigställa modulerna och åtgärda fuktproblemen. Aluforma är tillverkare och har därmed kunskap om produkten. Det innebär också att kommunen har kvar garantier på bygget.
  • I april 2018 gör Rise, Research Institutes of Sweden, en oberoende kontroll och bedömning av fuktkvoter. När fukt trängt in i materialet kan sporer orsaka en mikrobiell tillväxt. Fuktskadat material byts ut och saneras och nu är värdena normala och uppfyller de krav som finns.

Nu har byggnaden fått ett slutbesked. Kommunen återkommer med besked kring vad byggnaden ska användas till.

Tidigare nyheter kring modulbyggnaderna