Politikerna Sandra Eliasson, Emma Isfeldt och Otto Andreasson står i entrén och öppnar bandet för att inviga Tingshuset på sin nya plats.

Politikerna Sandra Eliasson (C), Emma Isfeldt (S) och Otto Andreasson (S) står i entrén och öppnar bandet för att inviga Tingshuset på sin nya plats.

30 augusti 2019

Tingshuset invigdes med tal och bandöppning

Invigningen av Tingshuset, arresten och den nya Tingshusparken lockade många nyfikna invånare. Det var många som tog chansen att gå en rundvandring i byggnaderna för att se hur det har blivit.

Bollebygd har därmed fått ett nytt välkomnande kvarter i den östra inkörsporten till samhället.

- Det känns fantastiskt roligt att få inviga det här som blir ett helt nytt välkomnande kvarter. Vi har bevarat en av kommunens äldsta byggnader från mitten av 1700-talet, som också var den byggnad där politikerna förberedde bildandet av vår kommun. Det här gör det också möjligt att utveckla Bollebygds centrum med fler centrumnära bostäder och affärslokaler på tomten bredvid, säger Sandra Eliasson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Sedan byggnaderna flyttades till sina nya platser i februari i år har arbetet pågått med att återställa och förbättra en hel del detaljer. Nu är arbetet klart och Tingshuset har redan börjat användas. Både samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden har haft höstens första nämndmöten i det återställda och upprustade tingshuset. Tingshuset ska liksom tidigare användas till politiska och interna möten i kommunen samt för borgerliga vigslar. När det gäller arresten pågår diskussioner kring vad den ska användas till.

Byggnaderna har återställts och moderniserats

Utöver att återställa byggnaderna har en hel del saker också förbättrats. I Tingshuset har både toalett och entré anpassats för en ökad tillgänglighet. Nu går det att komma in i huset med olika hjälpmedel genom en ramp som går längs med ena kortsidan och fram till entrén. Tingshuset har fått bergvärme, ny ventilation, nyslipade golv och köket har fått ny utrustning med skåp, kylskåp och diskmaskin. I det tegelröda arresthuset har ett nytt betonggolv gjutits och byggnaden har fått ny el och jordfelsbrytare. Utanför har kommunens entreprenör byggt den nya Tingshusparken med gångar, bänkar, belysning, gräsytor och nyplanterade träd, som också binder ihop de båda byggnaderna.

- Jag tycker att allt arbete har gått väldigt bra och att resultatet blivit riktigt fint. Alla inblandade i projektet har haft ett stort engagemang och är nöjda med slutresultatet, säger Lars-Erik Lundahl, projektledare i Bollebygds kommun.

Kostnader för flytt, återställning och modernisering

När arbetet nu är klart kan kostnaderna summeras. Flytten, återställningen och moderniseringen av byggnaderna har kostat cirka 8,5 miljoner kronor. Cirka 4,5 miljoner är kostnader direkt kopplade till själva flytten från tomten Malmgården till nuvarande plats. Resterande pengar har finansierat insatser för ökad tillgänglighet samt energibesparande åtgärder som nytt värmesystem, ny ventilation och modernisering av byggnaderna. Därutöver finns kostnader för den nya Tingshusparken samt för gator, gång- och cykelvägar samt vatten och avlopp, som landar runt 8 miljoner kronor. Dessa kostnader kommer till viss del att betalas av externa parter.

Se våra filmer om Tingshuset

Vi har följt projektet i två filmer. I den första filmen kan du se hur flytten gick till och höra politiker och tjänstemän berätta om arbetet. I den andra filmen berättar kommunens projektledare Lars-Erik Lundahl om hur det har gått med att återställa byggnaderna och vad de ska användas till framöver.

  1. Film om flytten av Tingshuset
  2. Film om arbetet med att återställa och modernisera byggnaderna

Fakta kring Tingshuset och arresten

Enligt ”Kulturhistorisk byggnadsinventering nr 41” (från Älvsborgs Länsmuseum, 1997) har tingshuset byggts om och till vid flera tillfällen både exteriört och interiört. Sedan 1920-talet är Tingshuset i kommunens ägo och har använts bland annat som kommunalhus, bank och samlingslokal. Tingshuset byggdes 1760 och utökades 1775 med två arrestlokaler. År 1800 byggdes huset till med ytterligare en kammare och kakelugnar. Huset fick då det utseende det har idag, bortsett från en förstoring av fönstren som skedde på 1890-talet. På 1960-talet flyttades huset ett tjugotal meter på grund av att vägen gick för nära husväggen. 1997 renoverades huset igen för att återskapa det tidigare utseendet. Sedan dess har huset använts som möteslokal för kommunens verksamhet. Arresten är en liten kvadratisk byggnad i rött tegel som byggdes på 1920-talet som arrestlokal.

Det kulturhistoriska värdet motiveras av byggnadernas stora lokala värde, vilket har en viktig betydelse för den lokala identiteten.