Mobilmeny.

Bollebygd, Fjällastorp

Arbete pågår med att ta fram detaljplan för del av Fjällastorp 3:6 m.fl. Fjällastorp.

Planområdet ligger i utkanten av Bollebygds tätort, nordväst om den västra infarten till samhället. Området avgränsas i söder av Hindåsvägen, i öster av Petaredsvägen och i väster av befintlig bebyggelse. Hela planområdet består idag av jordbruksmark. Delar av fastigheterna Fjällastorp 3:6, Bollebygds kyrkby 1:28, Bollebygds Prästgård 1:1 och 1:2 ligger inom området. Detaljplanen omfattar ett område på cirka 10 hektar.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att bebygga området med bostäder och eventuellt ett mindre vårdboende. De utpekade värden som Nolåns dalgång rymmer skall beaktas.

Vad händer nu?

Arbetet med att ta fram samrådshandlingar återupptogs våren 2022.