Mobilmeny.
Översiktsbild Prästgårdsgärdet

Översiktsbild Prästgårdsgärdet

Bollebygd, Prästgårdsgärdet

Kommunfullmäktige i Bollebygd godkände den 26 april 2018 detaljplaneprogram för Kullaområdet. Nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för Bollebygds Prästgård 1:1 m.fl. Prästgårdsgärdet, inom programområdet.

Planområdet ligger i utkanten av Bollebygd, nordväst om den västra infarten till tätorten. Området avgränsas i norr av Hindåsvägen och i söder av Rävlandavägen.

Planens formella namn: Detaljplan för Bollebygd, Prästgårdsgärdet, Del av Bollebygdsprästgård 1:1 m.fl., Bollebygds kommun. Se detaljplanen på kartan. Öppnas i nytt fönster.

Samråd mellan 3 april – 3 maj 2023

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av området med cirka 200 nya bostäder i småskalig trädgårdsstadskaraktär. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Bollebygds kommun, har tagit fram förslag till detaljplan för Bollebygds Prästgård 1:1 m.fl. Prästgårdsgärdet. Planförslaget är tillgängligt för samråd mellan 3 april–3 maj 2023.

Detaljplanen har tidigare varit ute för samråd 3–31 oktober 2018 men förslaget har sedan dess omarbetats och därför ställs förslaget ut för samråd på nytt.

Lämna synpunkter

Du har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Har du inte skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Tingshuset, 19 april kl.17:00-19:00. Allmän dragning av förslaget sker kl.17:30-18:00. På mötet kommer representanter från kommunen och exploatören att berätta om förslaget och svara på frågor.

Ta del av handlingarna

Handlingarna kan du ta del av digitalt här på hemsidan eller i tryckt format på Tingkullen, Gästgivaregränd 4 i Bollebygd och huvudbiblioteket i Bollebygd. Tingkullen har öppet vardagar kl. 08:00-16:00 och lunchstängt kl.12:00-13:00.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen via e-post till:
samhallsbyggnadsnamnden@bollebygd.se

Märk e-post med: Detaljplan Bollebygds Prästgård 1:1 m.fl. Prästgårdsgärdet

Synpunkter ska ha inkommit senast den 3 maj 2023.