Mobilmeny.
Ritning över området med tomter, vägar, grönområden och vattendrag

Bollebygd, Västra Forsa

Förslag till detaljplan för Västra Forsa har under hösten 2018 varit föremål för samråd.

Planområdet ligger sydväst om Bollebygds tätort, söder om riksväg 27/40. Forsavägen utgör planområdets östra avgränsning, i norr avgränsas planen av Nolån och i söder av Sörån. I väster rinner vattendragen ihop. Planområdet ligger inom fastigheten Forsa 5:1 och omfattar cirka 38 hektar.

Planens syfte är att med den klassiska trädgårdsstaden som förebild skapa förutsättningar för cirka 650 bostäder samt förskola inom Västra Forsa. Den nya bebyggelsen ska utformas på ett sätt som möjliggör och underlättar för vistelse längs åarna Sörån och Nolån. Syftet är även att skapa förutsättningar för en god och långsiktigt hållbar kollektivtrafikförsörjning genom området. En behovsbedömning har genomförts som visar att detaljplanen kan ge upphov till betydande miljöpåverkan.

Planens formella namn: Detaljplan för Bollebygd, Västra Forsa, Del av Västra Forsa 5:1 m.fl., Bollebygds Kommun. Se detaljplanen på kartan Öppnas i nytt fönster.

Detaljplanen tas fram genom ett utökat förfarande (5 kap. 7§ PBL). Planförslaget strider mot gällande översiktsplan genom att jordbruksmark tas i anspråk. Förslaget innebär också att strandskyddet upphävs i del av planområdet.

Bearbetning inför granskning pågår

Under hösten 2018 har planförslaget varit utställt för samråd. Samrådstiden är över och planen står inför granskningsskedet.