Mobilmeny.

Olsfors, Lövaslätt

Planområdet ligger centralt i Olsfors söder om Sörån, nedanför IK Omegas föreningsstuga. Området ligger vid Vannasjövägen och Lövasättsvägen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nybyggnation av kommunal verksamhet. I första hand kommer området användas för förskola. Detaljplanen tillåter även andra användningar som idrott, bostäder och vård för att bemöta förändrat behov av lokaler i framtiden.

Bebyggelsens placering regleras för att minska påverkan på Söråns kantzon och kompensationsåtgärder ska genomföras för ianspråktagande av mark inom strandskyddat område med natur- och rekreationsvärden.

Planens formella namn: Detaljplan för Olsfors, Örlid 1:2 med flera Lövaslätt, Bollebygds Kommun. Se detaljplanen på kartan Öppnas i nytt fönster.

Vad händer nu?

Arbetet med planen är pausad i avvaktan på ny lokaliseringsstudie.

Ta del av samrådshandlingarna

Samrådshandlingarna hittar du under "Dokument och blanketter". Samrådstiden pågick mellan 6 juni - 31 augusti 2022.