Mobilmeny.

Hur hänger kommunens planarbete ihop?

Kommunen arbetar med olika typer av fysiska planer enligt plan- och bygglagen. Fysisk planering handlar om hur mark- och vattenområden bör användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad.

I Bollebygds kommun tas detaljplaner fram av Samhällsbyggnadsnämnden på uppdrag av kommunstyrelsen och det är Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för planarbetet.

Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens mest övergripande plan. Den har ett långsiktigt helhetsperspektiv och visar i stora drag hur kommunen avses utvecklas. Den täcker in hela kommunens yta. Översiktsplanen är vägledande för detaljplan och bygglov, men är inte bindande.

Översiktsplan

Planprogram

Ett planprogram tas ibland fram före en detaljplan. Det görs för ett större område än detaljplan, till exempel en stadsdel, eller när detaljplan inte har stöd i översiktsplan. Det ger en struktur för bebyggelse, vägar och grönområden med mera. Planprogram är inte bindande.

Detaljplan

En detaljplan reglerar mer i detalj var byggnader ska lokaliseras och hur de ska utformas. En detaljplan omfattar ofta ett eller några kvarter. Den ger garanterat byggrätt under ett antal år, ligger till grund för bygglov och är juridiskt bindande.

Detaljplanering

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utanför detaljplan exempelvis om kommunen har behov att reglera mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syften i översiktsplanen. Områdesbestämmelser är liksom detaljplaner juridiskt bindande.

Bygglov

Bygglov krävs vanligtvis för att bygga en ny byggnad, bygga till eller för att göra ändringar på en byggnad.

Bygglov och anmälan

Vill du läsa mer om olika typer av fysiska planer hittar du mer information på Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.