Mobilmeny.

Översiktlig planering

Den översiktliga planeringen utgörs av olika långsiktiga planer och dokument. De beskriver hur vi uppnår en långsiktigt hållbar utveckling för såväl den enskilda som för hela kommunen.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den ger vägledning om beslut kring hur mark- och vattenområden ska användas samt för hur den redan byggda miljön ska utvecklas. Planen antas av Kommunfullmäktige.

På följande sidor kan du ta del av Bollebygds kommuns översiktsplan, samt andra strategiska planeringsunderlag som kommunen arbetar med.

Tillägg till översiktsplanen och fördjupningar av översiktsplanen

I begreppet översiktsplan ryms förutom den kommuntäckande översiktsplanen även tematiska tillägg och fördjupningar av översiktsplanen. Dessa behandlar ett särskilt tema exempelvis vindkraft, eller en avgränsad del av kommunens yta till exempel en tätort. Tillvägagångssättet för att ta fram tillägg och fördjupningar är det samma som för en kommuntäckande översiktsplan.

Ibland finns det behov att ta fram fördjupningar av översiktsplanen för ett visst geografiskt område. Detta används främst som ett led i utvecklingen av våra tätorter. Översiktsplanen kan också kompletteras med olika tillägg som behandlar särskilda teman, såsom vindbruksplan och cykelplan.