Mobilmeny.

Så kan du påverka

Att upprätta en ny eller ändra en befintlig detaljplan eller ta fram en översiktsplan är en demokratisk process där grannar och andra berörda ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Du kan vara med och påverka utformningen av både översiktsplan och detaljplaner.

Alla berörda av en plan ska ges möjlighet till insyn och inflytande i planprocessen och ska ges möjlighet att lämna synpunkter på planens utformning och genomförande. Du räknas som berörd av en detaljplaneprocess när du är fastighetsägare, rättighetsinnehavare och boende inom eller i anslutning till det område där detaljplaneprövningen sker. Aktuella planläggningar meddelas via kommunens helsida och i ortstidningarna. I detaljplaneläggningar meddelas även berörda via post.

Tyck till så tidigt som möjligt

Möjligheter till insyn, inflytande och påverkan finns både under samrådsperioden och under den tid som planen finns tillgänglig för granskning eller utställning. Ju tidigare under planprocessen som synpunkter kommer in till kommunen desto större möjligheter finns det för kommunen att bearbeta och förändra planen utifrån de synpunkter som har kommit in. Kommunen ska i planarbetet ta hänsyn till både allmänna och enskilda intressen för att nå en bra helhetslösning.

I vissa fall håller kommunen ett informationsmöte under samrådstiden och informerar om planen och möjlighet att ställa frågor och diskutera finns. Alla berörda samrådsparter underrättas via post och annonsering. För översiktsplan brukar flera samrådstillfällen finnas.

Kontakta planhandläggare muntligt eller skriftligt

Synpunkter kan lämnas muntligen och skriftligen. Vi beaktar och värderar alla synpunkter som kommer in under planprocessen. Om du är sakägare och vill ha en möjlighet att i ett senare skede överklaga kommunens beslut om antagande måste synpunkter ges skriftligen senast under granskningsskedet och de kan inte vara anonyma. Det är alltid bra att komma med egna idéer och förslag på hur ett område ska planeras om man inte håller med planens förslag. På så sätt kan det bli lättare för planhandläggarna att förstå och beakta synpunkterna, och om så bedöms lämpligt, anpassa planen därefter.

Vid överklagan

Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan överklagas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet skickas till kommunen som i sin rättidsprövning först avgör om överklagandet kommit in i rätt tid. Därefter skickar kommunen överklagandet och handlingarna i ärendet vidare till mark- och miljödomstolen. Du har rätt att överklaga om du är berörd av planen och om du under granskningsskedet lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.