Mobilmeny.

Anlägga nytt enskilt avlopp

Att anlägga nytt enskilt avlopp eller ändra ett befintligt avlopp är en tillståndspliktig verksamhet. Man får inte starta arbetet med avloppet eller ta i bruk avloppet innan man fått ett tillstånd av Bygg- och miljönämnden. Tänk på att ansöka om tillstånd i god tid innan du tänkt starta arbetet.

Det finns några saker du behöver tänka på innan du ska anlägga nytt enskilt avlopp eller ändra det befintliga.

Innan du fyller i ansökan

Följande handlingar måste lämnas in

  • Komplett ansökan inklusive de bilagor som behövs för att beskriva hur just ditt avlopp ska anläggas.
  • Karta (situationsplan) över fastigheten med inritat avlopp och skyddsavstånd till egen dricksvattenbrunn och grannars, eventuell bergvärmeanläggning, ytjordvärme, avstånd till tomtgräns, diken, vattendrag och väg.
  • Om du vill fortsätta använda din befintliga slamavskiljare behöver en läckagekontroll göras för att kontrollera att den är tät. Se blankett längst ner på sidan.

Du kan beställa karta på sidan beställning av kartunderlag. Tänk på att ange avstånden mellan anläggningen och vattentäkter etcetera direkt i kartan.

Observera att vi önskar mottaga digitala handlingar i filformat pdf eller jpg.

Skicka alltid in

Skicka dessutom in den eller de av nedanstående bilagor som beskriver hur du tänkt anlägga avloppet:

Normal ärendehantering

Ladda ned ansökningshandlingar eller kontakta bygg- och miljöförvaltningen, Bygg-och miljöenheten för att få information och ansökningshandlingar. Kontakta gärna en entreprenör eller VA-konsult som hjälper till med planeringen.

Skicka in en komplett ansökan till Bygg- och miljöenheten.

Kontakta Bygg- och miljöenheten när en provgrop är grävd. Miljöinspektör gör då ett platsbesök. Provgropen visar markens genomsläpplighet och eventuell grundvattennivå. Det kan även bli aktuellt med kompletterande undersökningar såsom en siktanalys.

Tillsammans med miljöinspektör diskuteras ansökan, provgropsresultat och vilka typer av anloppslösningar som skulle kunna vara aktuella för platsen.

Efter granskning bedömer miljöinspektör om det finns grannar som berörs av anläggningen. Bygg- och miljöenheten kontaktar i så fall dessa och ger dem tillfälle att yttra sig innan beslut kan fattas. Därefter fattas beslut om godkännande eller avslag av ansökan. Beslutet meddelas sökande och de som yttrat sig. Ett tillstånd är tidsbegränsat och upphör att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller slutförts inom fem år.

Under handläggningstiden kan miljöinspektör göra oanmälda besök för att kvalitetssäkra arbetet.

Överklagande

Sökanden samt berörda grannar har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor från att man tagit del av det. Det är därför viktigt för den sökande att avvakta överklagningstidens utgång innan arbetet påbörjas för att inte riskera att tillståndet dras tillbaka.

Kontrollrapport

Innan avloppet tas i bruk ska sökanden tillsammans med entreprenören skicka in blanketten "Kontrollrapport" tillsammans med dokumentation över anläggningsarbetet. Du får kontrollrapporten och en checklista över vad som måste dokumenteras ihop med ditt tillståndsbeslut. I rapporten intygar du att anordningen utformats i enlighet med beslutet.

Bygg- och miljöenheten granskar rapporten och dokumentationen, och skickar därefter ett granskningsintyg och anläggningen är klar att tas i bruk.

Avgift för tillstånd vid normal handläggning

Antal hushåll

Timmar

Ansökan för ett hushåll (1-5 PE)

7.5

Ansökan för två till fem hushåll (6-25 PE)

9

Ansökan för sex eller fler hushåll (26-100 PE)

15

Timavgiften är för närvarande1100 kr.