Mobilmeny.

Egen brunn

Om du har en egen brunn ansvarar du själv för att vattnet har en bra kvalitet. Eftersom kvaliteten på vattnet kan förändras med tiden är det viktigt att du som brunnsägare tar regelbundna prover på ditt vatten. Nedan får du information om vad som är bra att tänka på.

Funderar du över dricksvattnets kvalité? I kommunen har många hushåll eget dricksvatten från grävd eller borrad brunn. Genom en vattenanalys kan du undersöka om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.

Livsmedelsverket rekommenderar att man regelbundet tar prover på sitt dricksvatten, gärna vart tredje år. Anlita alltid ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium vid provtagning. Vattenlaboratorierna brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer.

Följande parametrar rekommenderar Livsmedelsverket att man analyserar vid en normal provtagning:

Mikrobiologiska parametrar

 • Escherichia coli (E.coli)
 • Koliforma bakterier
 • Antal mikroorganismer vid22°C

Kemiska och fysikaliska parametrar

 • Alkalinitet
 • Ammonium
 • Fluorid
 • Fosfat
 • Färg
 • Järn
 • Kalcium
 • Kalium
 • Kemisk oxygenförbrukning
 • Klorid
 • Konduktivitet
 • Koppar
 • Magnesium
 • Mangan
 • Natrium
 • Nitrat
 • Nitrit
 • pH
 • Sulfat
 • Total hårdhet
 • Turbiditet

Förutom ovanstående provtagningspaket så kan enskilda parametrar undersökas som till exempel radon. Bergborrade brunnar löper alltid större risk att ha förhöjda radonhalter. Därför bör radonhalten i grundvattnet kontrolleras vid enstaka tillfällen.

Ta prover regelbundet

Som brunnsägare bör man regelbundet ta prover på sitt dricksvatten eftersom vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker. Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när de märker förändringar i smak, lukt eller färg. Men problemen kan finnas där utan att man märker det. Därför bör man som brunnsägare kontrollera sitt dricksvatten.

Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, koppar och nitrit.

Bygg- och miljöenheten förmedlar inte flaskor för dricksvattenkontroll av enskilda brunnar längre. Den som vill ha ett prov utfört på sitt dricksvatten hänvisas istället till ett laboratorium direkt.

Den som har problem med kvalitén på sitt dricksvatten är dock alltid välkommen att kontakta miljöenheten.

Vill du veta mer?

Läs gärna mer om dricksvatten på Livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Detsamma när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Det viktigaste är kanske att en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) hemsida.

Är din brunn redan registrerad?

Borrfirmor kan lämna in uppgifter till brunnsarkivet varför din brunn kanske redan finns registrerad? I SGU's kartvisare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du i så fall informationen om brunnen.

Är det något i informationen som är fel eller läget inte är rätt kan du använda anmälningsformuläret för att uppdatera informationen.

Läs mer om Brunnsarkivet hos SGU. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.