Mobilmeny.

Vattenskyddsområden

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden så behöver vattnet skyddas. Detta sker genom att skapa vattenskyddsområden.

Ett vattenskyddsområde ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna vårt vatten. Reglerna i skyddsföreskrifterna är till för att dels minska risken för olyckor, dels minska konsekvenserna om en olycka ändå sker. I skyddsområdena är vissa åtgärder förbjudna och andra kräver tillstånd.

I Bollebygds kommun finns två vattenskyddsområden. Båda är grundvattentäkter.

  • Skyddsområde för Töllsjö grundvattentäkt
  • Skyddsområde för Bollebygds grundvattentäkt, Backa. Den här grundvattentäkten fick nya skyddföreskrifter och ett nytt vattenskyddsområde i september 2021.

Karta över vattenskyddsområden i Bollebygds kommun Länk till annan webbplats..

Borås Stad distribuerar kommunalt dricksvatten för boende i Hultafors/Olsfors via ledningar från Sjöbo vattenverk. Vattnet tas från en ytvattentäkt, Öresjö.

I vissa fall krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att få bedriva en verksamhet. Läs föreskrifterna här intill och kontakta Bygg- och miljönämnden vid frågor.

I skyddsföreskrifterna regleras bland annat

  • hantering av skadliga ämnen som exempelvis petroleumprodukter, lösningsmedel
  • etablering av verksamhet inom skyddsområdet där föroreningsrisk finns
  • väghållning
  • avloppsvatten
  • spridning, lagring och annan hantering av växtnäringsämnen, bekämpningsmedel
  • jordbruk och skogsbruk
  • schaktning och täktverksamhet
  • energianläggningar, berg-, jord- och sjövärme.