Mobilmeny.

Enskilt avlopp

Enskilda avlopp definieras enligt miljöbalken som en miljöfarlig verksamhet. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Om avloppsvatten inte renas kan de föroreningar och smittämnen t.ex. bakterier och virus som finns i avloppsvattnet påverka miljön människors eller djurs hälsa. Även grundvattnet kan påverkas negativt.

Enskild avloppsanläggning

Om en fastighet inte har möjlighet att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste en enskild avloppsanläggning för rening av avloppsvattnet finnas.

För att få anlägga en sådan avloppsanläggning krävs tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljökontoret. Utifrån ansökan görs en bedömning av vilka konsekvenser anläggningen kan medföra till exempel om det finns risk för förorening av vattentäkter. Det är därför viktigt att vid planering av en enskild avloppsanläggning ta hänsyn till avståndet till egna och andras dricksvattenbrunnar, värmepumpar, markförhållanden, närliggande diken, vattendrag etc. Även ändring av avloppsanläggningar kräver tillstånd eller anmälan.


Anlägga nytt enskilt avlopp

Innan du anlägger ett nytt enskilt avlopp, eller gör ändringar i en befintlig anläggning, måste du ansöka om tillstånd från miljöenheten. Här kan du hämta kan du hämta ansökningshandlingar samt läsa mer om vad du behöver tänka på när du ansöker om tillstånd. Läs gärna också de riktlinjer för enskilda avlopp , 296.2 kB, öppnas i nytt fönster. som samhällsbyggnadsnämnden antagit 2018.