Mobilmeny.

Tillsyn av enskilt avlopp

En kartläggning av befintliga avlopp har påbörjats. Nu går Bollebygds kommun ett steg vidare där lokalisation och även funktionen av anläggningarna kommer att bedömas. Om de enskilda avloppen inte uppfyller dagens krav måste avloppen åtgärdas.

I Sverige finns drygt 850 000 fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Bara i Bollebygds kommun finns cirka 2500 enskilda avlopp. Förorenat avloppsvatten medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra vattendrag. Även grundvattnet kan påverkas negativt. Avloppsvatten ska enligt Miljöbalken avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Hur går det till?

Bygg- och miljöenheten kommer att kontrollera vilken sorts avloppsanläggning som finns och hur den fungerar. Detta görs bland annat genom kontroll av slamavskiljarens utformning/funktion, T-rör, eventuellt efterföljande brunnar, luftningsrör, omgivningen runt avloppsanläggningen, avstånd till vattendrag, vattenbrunnars placering och avstånd till grannarnas vattenbrunnar och avloppsanläggningar. Brunnslock behöver därför vara lättåtkomliga och tyngre stenar bör avlägsnas.

Behöver ni vara hemma?

Det är inte nödvändigt att ni är hemma men för att det ska bli en bra inspektion underlättar det om fastighetsägaren har möjlighet att deltaga. Eventuella missförstånd kan då undvikas. Information om tid och datum kommer annars att skickas ut. Om inte tiden passar kontakta Bygg- och miljöenheten för att boka en ny tid.

Vad händer sedan?

En tid efter inspektionen får ni en inspektionsrapport där det framgår vad som noterats om anläggningen. I de fall reningen av avloppsvattnet bedöms som otillräcklig ställs krav på fastighetsägaren att åtgärda detta inom en viss tid. Innan åtgärder vidtas ska Bygg- och miljöenheten kontaktas.

För tillsynsbesöket debiterar kommunen en avgift.

Om ni vet att det enskilda avloppet inte uppfyller dagens lagkrav kan ni kontakta Bygg- och miljöenheten snarast och meddela när ni tänker ansöka om tillstånd till ny avloppsanläggning eller anmäla ändring av befintlig avloppsanläggning. Vi gör då inget besök på fastigheten för inventering och vi tar inte ut någon besöksavgift, utan endast avgift för handläggning.

Obs! Ni får inte anlägga ett nytt avlopp eller göra några ändringar utan att söka tillstånd eller göra anmälan. Kontakta Bygg- och miljöenheten.

Om något är oklart eller har några funderingar är ni välkomna att kontakta Bygg- och miljöenheten.