Mobilmeny.

Riktlinjer för pool

Riktlinjerna gäller hanteringen av vatten för privata swimmingpooler, utomhusspa och badtunnor

Fyllning av pool

Använd trädgårdsslang eller liknade och fyll poolen i lugn takt. Placera slangen så att mynningen är ovanför vattenytan under hela tiden som poolen fylls. Det förhindrar att vatten från poolen riskerar att sugas tillbaka in i ledningarna om trycket skulle försvinna i dricksvattennätet. Återströmningsskyddet i fastigheter med kommunalt vatten är sällan starkt nog att stå emot trycket ifrån vattenmassorna i en pool. Kommunens brandposter och spolposter får inte användas vid fyllning av pooler då det riskerar att skapa problem med tryckfall och grumligt vatten.

Tömning av pool

Undvik att tömma din pool i onödan. Det vanligaste är att man behåller det mesta av vattnet i poolen under vintern. Fråga din återförsäljare eller tillverkare om råd. Klor är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Det är därför viktigt att du avklorerar vattnet innan tömning.

Steg 1: Avklorering

Klor förbrukas snabbt i en mindre pool som står i solen. Vänta därför några dagar efter senaste kloreringen innan du tömmer poolen. Det finns även kemikalier att köpa som gör att klorets förbrukas snabbare. Dessa finns där du köper pooltillbehör.

Steg 2: Tömning

Vatten från tömning av pool får inte ledas till spillvattennätet. Om det kan ske utan olägenhet för grannar och utan risk för att enskilda dricksvatten[1]täkter förorenas, bör det avklorerade vattnet i första hand tömmas över den egna gräsmattan i långsam takt. Låt det gärna ta några dagar så att vattnet sä[1]kert hinner tas upp av marken inom den egna tomten. Till exempel genom att använda en en tunn slang och hävertmetoden. Som en sista utväg kan det avklorerade vattnet tömmas i långsam takt via gatubrunn till dagvattennätet

Rening och kemikalier

Som poolägare ansvarar du för att det som släpps ut ifrån poolen inte riskerar att skada miljön, orsaka olägenheter för grannar eller förorenar enskilda dricksvattentäkter. Läs i bruksanvisningen vilken reningsmetod och vilka kemikalier som ska användas i din pool. Finns miljömärkta produkter bör sådana användas. Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren vid osäkerhet, alternativt rådgör med kommunens miljöenhet eller Kemikalieinspektionen.

Vatten från filterrengöring/reningsverk

Vatten från rengöring, rensning och spolning av poolfilter/reningsverk ska ledas till spillvattennätet.