Mobilmeny.

Tillskottsvatten

Tillskottsvatten Olsfors och Hultafors

Bakgrund

Avloppsreningsverket för Olsfors och Hultafors har problem med att stora mängder dagvatten och dräneringsvatten från exempelvis regn och snösmältning kommer dit. Egentligen ska bara spillvatten, alltså vatten från bland annat toalett, handfat, tvätt och disk komma till avloppsreningsverket. Dagvatten och dräneringsvatten som felaktigt kommer in i spillvattenledningarna kallas för tillskottsvatten. Tillskottsvatten kan orsakas av bland annat skadade ledningar eller felkopplade dagvattenbrunnar och stuprör.

Tillskottsvatten är ett stort problem då det bland annat leder till sämre rening och i värsta fall till så stor överbelastning att avloppsvatten måste släppas ut orenat i naturen.

Utredning av ledningsnätet

Just nu pågår ett utredningsarbete för att se vart vattnet kommer ifrån. Förutom undersökningar och åtgärder på kommunens ledningar kan det i vissa fall bli aktuellt med undersökning inne på privata fastigheter som har kommunalt avlopp.

Kommunens upphandlade avloppsutredare, IRG Rörinspektion AB, utför utredningarna. Undersökningen på privata fastigheter innebär att fastighetens ledningar filmas från insidan med rörkamera samtidigt som färgat vatten spolas i exempelvis stuprör och dräneringsbrunnar. På så sätt kan man hitta trasiga rör och felkopplingar. Efter avslutad undersökning får fastighetsägare med brister ett inspektionsprotokoll där det framgår vad som behöver åtgärdas.

Åtgärder på kommunala ledningar

Under 2023 och kommande år planeras åtgärder för att minska tillskottsvattnet baserat på utförda utredningar. Renovering av ledningar och brunnar kommer at utföras. I många fall kan det göras utan att vi behöver gräva upp gatan, men vissa åtgärder kräver grävning. Berörda fastigheter kommer att informeras löpande.

Ansvar för åtgärd på din fastighet

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att åtgärda eventuella brister på din fastighet.

Redan kända brister

Vet du redan nu om att det finns brister på din fastighet som orsakar tillskottsvatten är det mycket positivt om detta kan åtgärdas redan innan avloppsinventeringen görs i ert område. Kontakta i så fall tekniskt kundtjänst för en separat kontroll av er fastighet innan ni utför arbetet.

Planerade arbeten på din fastighet

Det samma gäller om ni planerar att göra arbeten som riskerar att bli förstörda om avloppsledningarna behöver grävas fram. Exempel på detta är olika markarbeten, så som asfaltering, plattläggning och dränering eller om ni planerar att till exempel bygga en altan över era ledningar på fastigheten. Kontakta i så fall teknisk kundtjänst för en separat kontroll innan arbetet utförs.

Information och frågor

Vid frågor kontakta teknisk kundtjänst.