14 november 2019

Ärenden på fullmäktiges möte 14 november

Ärendelista / Kallelse Kommunfullmäktige

 1. Upprop

 2. Val av protokollsjusterare

 3. Meddelanden

 4. Dagvattenpolicy för Bollebygds kommun

 5. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om en lekpark i Tubbared

 6. Ny borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar, med Kommuninvest i Sverige AB

 7. Inrättande av investeringsfond inom VA-verksamheten

 8. Användande av investeringsmedel till ombyggnation - Flässjum 3:116, Hembygdsvägen

 9. Inkommen fråga: Fråga (V) till kommunstyrelsens ordförande om partistöd

 10. Svar på motion (C) om webbsända nämndmöten

 11. Mål och budget 2020-2022 för Bollebygds kommun

 12. Kommunal skattesats för Bollebygds kommun 2020

 13. Inkommen motion: Motion (S) om att en barnkonsekvensanalys införs vid varje beslut i kommunen

 14. Inkommen motion: Motion (MP) om aktiv fritid i Bollebygd

 15. Inkommen motion: Motion (MP) om miljövänliga markmaterial på lekplatser och fotbollsplaner

 16. Befrielse från uppdrag som ersättare (M) i kommunfullmäktige

 17. Fråga (S) till kommunstyrelsens ordförande om integrationsstrategi

 18. Fråga (S) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om aktuell process Fjällastorpskolan

 19. Fråga (S) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om nästa steg i processen kring Fjällastorpskolan

 20. Fråga (S) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om innehåll i nästa steg i processen kring Fjällastorpskolan

 21. Fråga (S) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om utmaningarna i nästa steg i processen kring Fjällastorpskolan