Mobilmeny.


Kungörelse

Ärendelista till kommunfullmäktiges möte 2022-05-05

Här hittar du hela kallelsen Länk till annan webbplats.

1. Upprop
2. Val av protokollsjusterare
3. Meddelanden
4. Inkommet medborgarförslag: Medborgarförslag om fler papperskorgar
5. Inkommen motion: Motion (M) om odlingslotter i Kråktorp
6. Inkommen motion: Motion (MP) om HBTQI-certifiering av Bollebygds skolor
7. Remiss Trafikverket; ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor
8. Remiss Trafikverket; Tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken av ny järnväg Göteborg - Borås, del av nya stambanor
9. Avsiktsförklaring om samverkan Göteborg-Borås en del av nya stambanor
10. Bemötandeplan för Bollebygds kommun
11. Riktlinjer för uppvaktning, avtackning och gåvor i Bollebygds kommun - upphävande av gammalt kf-beslut
12. Policy informationssäkerhet och dataskydd
13. Uppföljningsrapport februari 2022, Bollebygds kommun
14. Allmänhetens frågestund/frågor om årsredovisningen
15. Revisionsberättelse 2021 för Bollebygds kommun
16. Årsredovisning 2021, Bollebygds kommun
17. Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2021
18. Prövning av ansvarsfrihet för utbildningsnämnden 2021
19. Prövning av ansvarsfrihet för socialnämnden 2021
20. Prövning av ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 2021
21. Prövning av ansvarsfrihet för valnämnden 2021
22. Prövning av ansvarsfrihet för jävsnämnden 2021
23. Årsredovisning 2021 Sjuhärads samordningsförbund
24. Årsredovisning 2021, Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder
25. Hantering av tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”skolmiljarden”
26. Partistöd 2022 - Vänsterpartiet
27. Partistöd 2022 - Socialdemokraterna
28. Partistöd 2022 - Centerpartiet
29. Partistöd 2022 - Sverigedemokraterna
30. Partistöd 2022 - Miljöpartiet
31. Redovisning av obesvarade motioner, våren 2022
32. Svar på motion (S) om interpellationer och deras besvarande
33. Svar på motion (S) om att avskaffa minutstyrningen och införa tillitsbaserat arbetssätt i hemtjänsten
34. Svar på motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet i föreningslivet
35. Fråga (S) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om beachvolleybollplanen
36. Fråga (S) till samhällsbyggnadsnämnden ordförande om renoveringen av stora idrottshallen Bollebygdskolan