EU-flagga

Program

Här kan du läsa om EU:s olika program i Sjuhärad

Eufonder.se

eufonder.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du en guide där du kan läsa mer om vilka program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna som berör Sverige. Här kan du läsa om i vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta.

Regeringen har under programperioden 2014–2020 gett i uppdrag åt Jordbruksverket, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet att samverka för att förenkla genomförandet av programmen som finansieras av Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI).

Webbplatsen har tagits fram i samverkan mellan de tre myndigheterna för att visa vilka möjligheter som finns i Sverige med ESI-fonderna och vad de kan bidra till.

För den som behöver fördjupad information, exempelvis för att söka stöd, finns hänvisningar till ansvariga myndigheter och organisationer.

Leader Sjuhärad

Leader Sjuhärad arbetar med landsbygdsutveckling inom tema livskvalitet, entreprenörskap och service. Projektansökningar tas emot löpande under innevarande programperiod. Du kan läsa mer på Leaders webbplatslänk till annan webbplats eller ta kontakt via telefon 0706 - 44 00 65.

Sök stöd och bidrag i Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du en sida med samlad information om stöd, finansiering och bidrag till projekt, organisationer och företag inom områdena folkhälsa, kultur, miljö, regionutveckling, kollektivtrafik och rättighetsfrågor.

Hållbar utveckling 2017-2020

Västra Götalandsregionen vill skynda på en ekonomiskt, miljömässigt och socialt långsiktigt hållbar utveckling inom olika styrkeområden för Västra Götaland. Siktet är inställt på utmaningarna och målen i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet fram till 2020. På Västra Götalandsregionens webbplats kan du hitta program för hållbar utveckling 2017-2020.länk till annan webbplats 

Horisont 2020

EU:s program för forskning och innovation under perioden 2014-2020. Stödet ska gå till forskningsinstitutioner, universitet, högskolor, innovativa privata företag och småföretag och kommuner, framförallt i den delen som handlar om samhälleliga utmaningar.

Ett specifikt program med tre prioriteringar

 • Spetskompetens
 • Industriellt ledarskap
 • Samhälleliga utmaningar

Programmet hanteras av Generaldirektoratet för forskning och innovation i Bryssel. Läs mer om Horisont 2020länk till annan webbplats (engelska)

Svensk kontakt för Horisont 2020 är Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet. Läs mer om Horisont 2020 på Vinnovas webbplats.länk till annan webbplats

Hälsa för tillväxt

Programmet Hälsa för tillväxt (2014-2020) hjälper och stödjer medlemsstaterna i arbetet med att genomföra nödvändiga reformer för att skapa innovativa och hållbara hälso- och sjukvårdssystem, förbättra befolkningens tillgång till bättre och tryggare vård, främja EU-medborgarnas hälsa och förebygga sjukdom, samt skydda medborgarna från gränsöverskridande hälsohot.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten nationell kontaktpunkt för EU:s hälsoprogram. Läs mer om hälsoprogrammet på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Landsbygdsprogrammet

Det nya landsbygdsprogrammet löper från i år fram till och med 2020. Det består av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Miljö och hållbar utveckling är också prioriterat.

Landsbygdsprogrammet ska ge

 • lönsamma och livskraftiga företag
 • aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur
 • modern landsbygd

jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats finner ni uppdaterad information kring det nya landsbygdsprogrammet.

LIFE

Programmet LIFE har som syfte att bidra till att genomföra, uppdatera och utveckla EU:s miljöpolitik och miljölagstiftning. Programmet innefattar områden som klimatförändringar och klimatanpassning, natur och biologisk mångfald, hälsa och livskvalitet samt naturresurser och avfall. Såväl offentliga som privata aktörer kan få stöd av programmet.

I Sverige är Naturvårdsverket ansvarig myndighet, och hanterar svenska ansökningar. Läs mer om LIFE-programmet på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap

Programmet innebär en sammanslagning av de nuvarande finansieringsprogrammen:

 • Grundläggande rättigheter och medborgarskap
 • Daphne III och sektionerna icke-diskriminering
 • Jämställdhet inom Progress

Dessa är nu ett integrerat program under namnet Rättigheter och medborgarskap, med fokus på våld mot kvinnor och barn, jämställdhet och antidiskriminering. Det finns dessutom ett program med fokus på barns rättigheter (FN:s barnkonvention).

Läs mer om programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap länk till annan webbplats(engelska).

Interreg

Syftet med interreg är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. EU:s program för territoriellt samarbete är det viktigaste verktyget för att finansiera den här typen av gränsöverskridande utvecklingsarbete.

Fokus för programperioden 2014-2020

 • forskning och innovation
 • hållbara transporter
 • gränsöverskridande arbetsmarknad
 • främja utvecklingen av miljövänliga energikällor

Läs mer om programmet på Interregs webbplatslänk till annan webbplats (engelska).

Socialfonden (ESF)

Europeiska socialfonden är den andra delen av EU:s strukturfonder och regionala stöd. ESF är Europas viktigaste instrument för att stödja jobb, hjälpa folk att få bättre jobb och säkerställa rättvisare arbetstillfällen för alla EU-medborgare.

Europeiska kommissionen och EU-länder, bestämmer tillsammans ESF:s prioriteringar och hur resurser spenderas. En prioritering är att stärka arbetstagarnas anpassningsförmåga med nya färdigheter, och företag med nya sätt att arbeta. Andra prioriteringar fokuserar på att förbättra tillgången till sysselsättning genom att hjälpa unga människor med övergången från skola till arbete, eller träna mindre kvalificerade arbetssökande att förbättra sina utsikter till arbete.

Det finns en stor variation av ESF projekt, det finns projekt som riktar sig till utbildningssystemen, lärare och skolbarn, till unga och äldre arbetssökande, och till potentiella företagare med olika bakgrund. Människor är i fokus för ESF.

Programperioden 2014-2020 har som mål att

 • Få fler människor i arbete
 • Social inkludering
 • Bättre utbildning
 • Bättre offentlig förvaltning

Socialfonden hanteras av Svenska ESF-rådet. Läs mer om ESF-rådet.
länk till annan webbplats
Läs mer om ESF under programperioden (2014-2020).länk till annan webbplats

Erasmus + stipendium

Erasmus är ett utbildningsprogram inom EU, är du student och inskriven vid en högskola eller ett universitet i ett EU-land har möjlighet att söka stipendium för utbytesstudier eller också praktik inom EU. Hur mycket pengar du kan få beror på i vilket land du gör dina utbytesstudier/praktik.

För att söka stipendium via Erasmus för studier är det viktigt att tänka på:

 • Du måste ha läst minst ett år på högskolenivå. För att söka stipendium för praktik finns inga sådana krav.
 • Som svensk Erasmus-student behöver du inte betala några avgifter under dina utbytesstudier.
 • Tänk på att försäkra dig innan du åker. Många svenska högskolor och universitet erbjuder en kostnadsfri försäkring till sina studenter.
 • För att söka stipendium för praktik ska du vara:
 • vara inskriven vid ett universitet eller en högskola i Sverige
 • Studera med avsikt att ta ut en examen inom grund- eller forskarutbildning
 • Ha ordnat en praktikplats som godkänts av din institution (den ska vara relevant för din utbildning) i något av de 33 länder som ingår i Erasmus+.

Mer information

Erasmus+ utbytesstudierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Erasmus+ Praktiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kreativa Europa

EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Programmet ger aktörer inom konst och kultur, tv, film och dataspel möjlighet att samarbeta internationellt och nå ut till en europeisk publik. Programmet har en budget på 1,46 miljarder euro för programperioden 2014-2020. Programmets övergripande mål är att skydda, utveckla och främja Europas kulturella och språkliga mångfald samt kulturarv. Programmet är en sammanslagning av de tidigare programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus som pågick 2007-2013. Kultur och MEDIA är nu delprogram inom Kreativa Europalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Delprogrammet Kultur

Delprogrammet Kultur har kulturrådet som kontaktpunkt i Sverige, delprogrammet har 31 procent av den totala programbudgeten och vänder sig till kultursektorn. Kultursektorn som innefattar aktörer inom musik, scenkonst, bildkonst, design, konsthantverk, arkitektur, litteratur, tidskrifter, radio, arkiv, bibliotek, museer, kulturarv och kulturmiljö. Läs mer om delprogrammet kulturöppnas i nytt fönster.

Delprogrammet MEDIA

För delprogrammet MEDIA är Svenska Filminstitutet kontaktpunkt i Sverige. Delprogrammet står för 56 procent av Kreativa Europas totala budget och vänder sig till den audiovisuella sektorn, det vill säga aktörer inom film, tv och dataspel.

Inom programrådet görs också särskilda utlysningar för innovativa samarbeten över sektorsgränserna. I denna del ingår det bland annat ett nytt lånegarantiinstrument och stöd till de nationella kontaktpunkterna, Creative Europé Desks. Den här delen har 13 procent av Kreativa Europas totala budget.

EAECA är de som är ansvariga för Kreativa Europa i Bryssel, läs mer om EAECA här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Easi

EU-kommissionens program för sysselsättning och social innovation (Easi) syftar till att finnas som stöd till EU:s mål om hög sysselsättning, fullgott socialt skydd, bekämpning av social utestängning och fattigdom samt förbättrade arbetsvillkor. Det finns ett garantisystem som lanserades i juni 2015, som finansieras av EU-kommissionen och förvaltas av EIF. Garantin stödjer finansiella mellanhänder som erbjuder entreprenörer mikrolån eller finansierar sociala företag som är för riskfyllda för att få finansiering på annat sätt. Målet är att öka tillgången till mikrokrediter för utsatta grupper som vill starta eller utveckla sina företag och mikroföretag, framförallt genom lån på upp till 25 000 euro. EU-kommissionen hjälper även sociala företag med investeringar upp till 500 000 euro.

I Sverige är det Kreditgarantiföreningen som är kontaktpunkt och har tillgång till 4.6 miljoner euro för att hjälpa svenska företag.

Läs mer om Easilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (engelska)

Kortare text om Easi på svenskalänk till annan webbplats