Mobilmeny.

Folkhälsoinsatser och projektmedel

Har din förening eller frivilligorganisation idéer om hur ni kan förbättra hälsan hos dem som bor i Bollebygds kommun? I så fall kan det löna sig att ansöka om folkhälsomedel. Ansök senast den 27 januari 2024.

Projektmedel för folkhälsoinsatser kan sökas varje år. Dessa avsatta medel sparas eller fördelas inte under året. Pengarna ges till dem som ansöker senast den 27 januari och som uppfyller kommunens krav samt har en projektplan som stämmer överens med kommunens inriktning inom folkhälsoinsatser.

Information om hur du ansöker samt en mall för ansökan hittar du i flikarna nedan.

Följ ansökningsmallen och skicka en projektplan till kommunen via e-post till kommunen@bollebygd.se eller med post till:

Bollebygds kommun
Kommunstyrelsen
517 83 Bollebygd

Anvisningar och kriterier för ansökan om folkhälsomedel för föreningar och frivilligorganisationer i Bollebygds kommun

Bollebygds kommun har samverkansavtal med den södra delregionala nämnden om ett gemensamt folkhälsoarbete. I avtalet har parterna enats om gemensamma utgångspunkter för folkhälsoarbetet, ökad jämlikhet i hälsa står i fokus. Folkhälsomedel avsätts varje år för föreningar och frivilligorganisationer att ansöka om. Målet med de sökbara medlen är ökad samverkan och spridning av folkhälsoarbetet. Folkhälsomedel kan sökas för insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Bollebygds kommun. Insatser som bidrar till ökad jämlikhet i hälsa prioriteras. Det kan exempelvis handla om insatser som främjar social gemenskap, tillgänglighet eller integration. Det kan likaså vara insatser för att främja delaktighet och inflytande hos invånarna. Det finns totalt 25 000 kronor att ansöka om.

Riktlinjer för projektstöd

 • Bidrag kan sökas för insatser/projekt som inte inryms i den ordinarie verksamheten. Bidraget uppmuntrar till att prova nya metoder och arbetssätt för att främja hälsa eller förebygga ohälsa. Insatsen ska bedömas ha förutsättningar för att kunna implementeras i ordinarie verksamhet efter projekttidens slut. Medel kan inte sökas för projekt som redan startats.
 • Insatser/projekt som bidrar till ökad jämlikhet i hälsa prioriteras. Insatsen kan med fördel riktas till grupper som annars är svåra att nå.
 • Insatsen/projektet ska vara av kommungemensamt intresse, det vill säga antingen ett projekt som bedrivs i stora delar av kommunen eller som genomförs lokalt och som bedöms vara av intresse för andra delar i kommunen. Det ska vara kostnadsfritt att delta i insatsen/projektet.
 • Insatsen ska ligga i linje med verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet mellan södra delregionala nämnden och Bollebygds kommun.

Formella krav på sökanden

 • Projektstöd kan sökas av frivilligorganisation/förening som är verksam inom Bollebygds kommun och/eller som har en verksamhet som riktar sig till boende inom kommunen.
 • Frivilligorganisationen/föreningen ska bedriva stadigvarande verksamhet i Bollebygds kommun, ha antagna och godkända stadgar, styrelse och revisorer, ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring, eget post- eller bankgiro, firmatecknare och medlemsregister. Medel betalas inte ut till enskild persons konto eller adress.
 • Organisationen ska öppet ta ställning för demokrati som samhällssyn samt vara uppbyggda och fungera efter demokratiska principer.
 • Organisationen ska öppet och aktivt ta avstånd från våld, rasism samt för bruk av tobak, alkohol och andra droger. Exempel på hur detta görs ska beskrivas i ansökan.

Anvisningar för ansökan om folkhälsomedel

Fyll i ansökningsformuläret eller skicka in en projektbeskrivning (max 2 A4 sidor) med följande innehåll:

 • Projektledare/kontaktperson, adress, telefon, e-post, Organisationsnummer samt postgiro/bankgironummer för utbetalning av eventuella medel.
 • Bakgrund till projektet, mål, målgrupp, metod för genomförande samt hur uppföljning/utvärdering ska ske.
 • Samverkande parter (om sådana finns) och tänkt integrering i ordinarie verksamhet efter avslutad projekttid.
 • Ange tydligt summan ni ansöker om. Redogör också för den totala budgeten, det vill säga ta även med er egen insats, kommunbidrag och eventuella bidrag från andra finansiärer.
 • Beskriv hur ni öppet och aktivt tar ställning för demokratiska värderingar och avstånd från våld, rasism samt bruk av tobak, alkohol och andra droger.
 • Skicka in ansökan till Bollebygds kommun kommunen@bollebygd.se senast den 27 januari varje verksamhetsår. Medel som eventuellt blir över går inte att söka i efterhand. Enligt avtal med södra delregionala nämnden. ska avvikelser i folkhälsoarbetet jämfört med planerade folkhälsoinsatser och budget rapporteras till nämnden. Hur folkhälsomedlen ska användas istället bestäms i dialog mellan parterna.
 • Ekonomi och projektredovisning/utvärdering för beviljade medel ska inlämnas senast två månader efter avslutat projekt. Ej utnyttjade medel ska återbetalas.
 • Om projektet inte slutförs, genomförs enligt projektplanen eller enligt riktlinjerna och anvisningarna för ansökan om folkhälsomedel, samt de formella krav som gäller på sökanden, kan ansökan omprövas och kommunen återkräva beviljat stöd. Felaktigt lämnade uppgifter i ansökan kan medföra att bidraget reduceras, att det helt uteblir och/eller att organisationen blir återbetalningsskyldig. Utbetalda medel som inte använts ska återbetalas till kommunen senast två månader efter avslutat projekt.

Behandling och återkoppling av ansökan

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om de inkomna ansökningarna. Besked lämnas till sökanden senast en månad efter fattat beslut. Kommunstyrelsen har delegerat till arbetsutskottet att fatta beslut om de sökbara projektmedel som finns avsatta (KS 2015/121 §81).

När du undertecknar och skickar in ansökan registreras dina uppgifter hos Bollebygds kommun. Uppgifterna kommer att användas för Bollebygds kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679. På vår hemsida bollebygd.se/personuppgifter Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur Bollebygds kommun hanterar personuppgifter.

Ansökan om folkhälsomedel för föreningar och frivilligorganisationer i Bollebygds kommun

Kontaktuppgifter
Ange Projektledare/kontaktperson, adress, telefon och e-post.
Skriv vad frivilligorganisationen/föreningen heter, dess organisationsnummer samt postgiro/bankgironummer för utbetalning av eventuella medel.

Kort beskrivning av den egna verksamheten
Beskriv kort vilken verksamhet ni bedriver, var ni bedriver den, vem/vilka är ni tillför, hur många som är medlemmar osv.

Bakgrund, genomförande och uppföljning
Bakgrund till projektet, mål, målgrupp, metod för genomförande samt hur uppföljning/utvärdering ska ske. Ange om det finns någon samverkande part samt hur satsningen/projektet kan integreras i ordinarie verksamhet efter avslutad projekttid.

Bidrag och total budget
Ange tydligt hur mycket folkhälsomedel ni önskar. Redogör också för den totala budgeten för verksamheten, dvs. ta även med kostnader för egen insats och eventuella kommunbidrag eller bidrag från andra finansiärer.

Aktiva ställningstaganden
Beskriv hur ni öppet och aktivt tar ställning för demokratiska värderingar och avstånd från våld, rasism samt bruk av tobak, alkohol och andra droger.

Formella krav på sökanden
Bekräfta att ni har antagna och godkända stadgar, styrelse och revisorer, ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring, firmatecknare och medlemsregister.