Mobilmeny.

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen har fyra avdelningar och lyder under kommunstyrelsen.

Kommundirektör Monica Holmgren är förvaltningschef för kommunstyrelse-förvaltningen som har ca 40 anställda i fyra avdelningar: ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, administrativa avdelningen och plan- och exploateringsavdelningen.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ger förvaltningarna råd och stöd vad gäller ekonomisk uppföljning, budget och upphandling. Avdelningen har också hand om bl a försäkringsfrågor, kommunens fakturahantering samt IT. Inom ekonomiavdelningen finns en IT-enhet och en redovisningsenhet.

HR- avdelningen

HR-avdelningen fungerar som stöd- och supportfunktion till kommunens chefer, administratörer och anställda när det gäller personal- och lönerelaterade frågor.

I de personalrelaterade frågorna ingår exempelvis arbetsrätt, rehabilitering, rekrytering, löneöversyn, hälso- och friskvård, personalstatistik, gratifikationer, introduktion, företagshälsovård, personalvård, framtagande av riktlinjer och policydokument, utredningsuppdrag, intranätet, medarbetarenkät, personalredovisning, utbildning, information och systematiskt arbetsmiljöarbete. I de lönerelaterade frågorna ingår exempelvis administration av löner och arvoden samt pensioner.

Inom HR-avdelningen ligger också ansvaret för receptionen och växeln.

Administrativa avdelningen

Avdelningen har hand om administrationen kring kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden, samt utveckling av nämnds-administrationen i kommunen. Administration av allmänna val och valnämnden ingår också i avdelningens uppgifter.

Avdelningen ger förvaltningarna råd och stöd i frågor om diarie- ärende- och dokumenthantering och säkerhetsfrågor. Avdelningen har även hand om frågor som rör kommunarkiv, folkhälsofrågor, näringsliv, kollektivtrafik, överförmyndare och landsbygdsutveckling, kommunikation samt ett Europa Direkt Sjuhärad-kontor. Inom administrativa avdelningen finns en kanslienhet som har hand om arkiv, registratur, kommunikation och Europa Direkt SJuhärad.

Plan- och exploateringsavdelningen

Plan- och exploateringsavdelningen (PLEX) ansvarar för planläggningen av mark- och vattenområden inom kommunen. PLEX tar fram översiktsplaner och detaljplaner som visar utveckling och bevarande av infrastruktur, byggnation och grönområden.

PLEX ansvarar också för frågor kring förvaltning och exploatering av kommunens mark samt har hand om kommunens karttjänster som ger stöd med kartor och mätningsuppdrag.