Mobilmeny.

Kommunens revisorer

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt och effektivt sätt och man tar hjälp från kommunrevisionen (kommunens revisorer) för det. Revisionen granskar och bedömer på kommunfullmäktiges uppdrag hur kommunstyrelsen och nämnderna utför sina uppgifter.

Kommunrevisionen i Bollebygds kommun består av fem revisorer som alla utses av kommunfullmäktige. De har inga andra politiska uppdrag i kommunen.
 
Göran Nordh (FR) är ordförande och Jan-Åke Andersson (S) är vice ordförande. De andra tre är Elin Axelsson (SD), Margaretha Almqvist-Malmsjö (M), och Maria Finnilä (KD).  

I förtroendemannaregistret hittar du kontaktuppgifter till de valda revisorerna.
Sök politiker Länk till annan webbplats.

Granskning varje år

All verksamhet granskas varje år. I granskningen prövar man:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt
  • om verksamheten bidrar till att invånarna får den service och de tjänster som kommunfullmäktige och nämnder beslutat om till ett pris som inte är högre än nödvändigt.

Resultaten av revisorernas arbete dokumenteras i revisionsrapporter och skrivelser till berörd styrelse och berörda nämnder. Man kan säga att kommunrevisionens granskningar också är demokratiska kontroller då man bedömer om den verksamhet som betalas med skatter, avgifter och bidrag följer kommunfullmäktiges beslut men också svenska lagar och förordningar.

I slutet av verksamhetsåret lämnas en sammanfattande bedömning i den så kallade revisionsberättelsen som lämnas till kommunfullmäktige. I revisionsberättelsen uttalar sig revisorerna i frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna. Beslut om ansvarsfrihet fattas därefter av kommunfullmäktige.

Revisionens grunder

Kommunfullmäktiges mål och beslut samt lagar och föreskrifter ligger till grund för revisionens granskning. Revisionen genomförs enligt revisorernas reglemente, kommunallagen och andra lagar om revision samt efter så kallad god revisionssed.

Sakkunnigt revisionsbiträde

Bollebygds kommuns förtroendevalda revisorer biträds av sakkunnigt revisionsbiträde från PwC Sverige.