Mobilmeny.

Kommunfullmäktiges presidium. Från vänster: Tomas Andersson (M), 2:a vice ordförande, Emma Isfeldt (S), ordförande och Lisette Vermeulen (SD), 1:a vice ordförande.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I kommunfullmäktige är nio olika politiska partier representerade.

I Bollebygd består kommunfullmäktige av 31 ledamöter och 22 ersättare. Kommunens röstberättigade invånare utser ledamöter i kommunfullmäktige var fjärde år i de allmänna valen.

Kommunfullmäktiges uppgifter

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som rör mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, skattesats, taxor och avgifter samt andra övergripande och viktiga frågor för kommunen.

Kommunfullmäktige fastställer årligen de ekonomiska ramarna för kommunstyrelsens och nämndernas respektive verksamhet. En viktig uppgift för kommunfullmäktige är också uppföljning och utvärdering av verksamheternas ekonomi och kvalitet. 

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder.

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder åtta gånger per år. Sammanträdena hålls i Bollebygdskolans matsal och är offentliga. Det innebär att vem som helst får komma och lyssna eller se på webbsändning direkt eller i efterhand på kommunens hemsida.

En vecka innan mötet publiceras ärendelistan som visar vilka ärenden som ska behandlas. Ärendelista och handlingar till de ärenden som ska behandlas hittar du i menyn till höger: protokoll och kallelser.

Sammanträdesplan 2024

Kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar förutom juni och december då sammanträdena är på onsdagar. Sammanträdena hålls i Bollebygdskolans matsal följande dagar: 22 februari, 21 mars, 2 maj, 5 juni (onsdag), 19 september, 24 oktober, 21 november, 11 december (onsdag).

Sammanträdena börjar kl 17 förutom i november då det börjar kl 16 (budget/plan och budgetdebatt).

Kontakta kommunens politiker och se vilka uppdrag de har

Sök en politiker i vårt förtroendemannaregister. Länk till annan webbplats. Där kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.