Motioner

Ledamöterna i kommunfullmäktige får väcka motioner om kommunens verksamheter. Ersättare får bara lämna in en motion när hon eller han tjänstgör som ledamot vid ett fullmäktigesammanträde.

En motion anmäls på fullmäktiges möte

Motionen anmäls på fullmäktiges sammanträde och remitteras då till den förvaltning som ska utreda motionen. Förslag om att motionen ska bifallas, avslås eller besvaras lämnas sedan av berörd nämn till kommunstyrelsen, som i sin tur föreslår kommunfullmäktige om beslut.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska de motioner som inte besvarats redovisas två gånger för kommunfullmäktige varje år. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Lämna in en motion i god tid före mötet

Kommunstyrelseförvaltningen ska ha fått motionen senast nio helgfria vardagar innan ett sammanträde för att inkluderas på ärendelistan. Motionen ska endast gälla ett ämne, vara skriftlig och undertecknad. Motioner ska e-postas till kommunen@bollebygd.se .Motion kan också lämnas till kommunens reception eller skickas via post till:

Bollebygds kommun
Ballebovägen 2
517 83 Bollebygd