Mobilmeny.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare. Antalet platser i kommunstyrelsen fördelas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen, tillsammans med valnämnd och överförmyndare, är
de nämnder som kommunallagen kräver ska finnas. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Michael Plogell (FR) är ordförande, Lars-Erik Olsson (S) är 1:e vice ordförande och Sverre Fredriksson (M) är 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen har en särställning bland övriga nämnder och är en ledande och samordnande nämnd. Detta medför att styrelsen har till uppgift att skaffa sig överblick över hela kommunens verksamhet. I det arbetet ingår bland annat att kontrollera att de inriktningsmål och budgetramar som fastställts av kommunfullmäktige efterlevs. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige och ansvarar dessutom för kommungemensam administration och information, näringslivsfrågor, folkhälsoarbete samt kris- och säkerhetsarbete.

Kommunstyrelsens sammanträden 2021

Kommunstyrelsen sammanträder följande tisdagar klockan 14:
26 januari, 23 februari, 13 april, 25 maj, 31 augusti, 5 oktober (start kl 10), 26 oktober, 23 november och 16 december (Obs! tors, start kl 14).

Kommunstyrelsens sammanträden 2022

Kommunstyrelsen sammanträder följande tisdagar klockan 13:
25 januari, 1 mars, 12 april, 24 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november och 13 december.

Sök en politiker i vårt förtroendemannaregister. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.