Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare. Antalet platser i kommunstyrelsen fördelas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen, tillsammans med valnämnd och överförmyndare är
de nämnder som kommunallagen kräver ska finnas. Kommunfullmäktige utser styrelseledamoterna. Michael Plogell (FR) är ordförande, Lars-Erik Olsson (S) är 1:e vice ordförande och Sverre Fredriksson (M) är 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen har en särställning bland övriga nämnder genom kommunallagen som beskriver styrelsen som en ledande och samordnande nämnd. Detta medför att den har till uppgift att skaffa sig överblick över hela kommunens verksamhet. I det arbetet ingår bland annat att kontrollera att de inriktningsmål och budgetramar som fastställts av kommunfullmäktige efterlevs. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige och ansvarar dessutom för kommungemensam administration och information, näringslivsfrågor, folkhälsoarbete samt kris- och säkerhetsarbete.

Kommunstyrelsens sammanträden 2020

Kommunstyrelsen byter sammanträdesdag till tisdagar från och med 2020.

Kommunstyrelsen sammanträder följande tisdagar klockan 14:
21 januari, 25 februari, 7 april, 26 maj, 1 september, 6 oktober,
27 oktober och 24 november.

Sök en politiker i vårt förtroendemannaregister.länk till annan webbplats