Mobilmeny.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare. Antalet platser i kommunstyrelsen fördelas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen, tillsammans med valnämnd och överförmyndare, är
de nämnder som kommunallagen kräver ska finnas i varje kommun. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Ulf Rapp (S) är ordförande, Daniel Persson (SD) är 1:e vice ordförande och Ingridh Anderén (M) är 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen har en särställning bland övriga nämnder och är en ledande och samordnande nämnd. Detta medför att styrelsen har till uppgift att skaffa sig överblick över hela kommunens verksamhet. I det arbetet ingår bl a att kontrollera att de mål och budgetramar som fastställts av kommunfullmäktige efterlevs. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige och ansvarar dessutom för kommungemensam administration och information, näringslivsfrågor, folkhälsoarbete samt kris- och säkerhetsarbete.

Kommunstyrelsens sammanträden 2024

Kommunstyrelsen sammanträder följande tisdagar klockan 13:
30 januari, 27 februari, 16 april, 28 maj, 18 juni, 3 september, 8 oktober,
29 oktober, 26 november, 10 december.