Nämnder

Kommunens organisation består av nämnder och tillhörande förvaltningar.

Nämndernas uppgift är att se till att verksamheten inom det avsedda området bedrivs enligt de riktlinjer och mål som kommunfullmäktige har bestämt, samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Förutom kommunfullmäktigelänk till annan webbplats och kommunstyrelsenlänk till annan webbplats finns följande nämnder: samhällsbyggnadsnämndenlänk till annan webbplats, socialnämndenlänk till annan webbplats, utbildningsnämndenlänk till annan webbplats, valnämndenlänk till annan webbplats , jävsnämnden länk till annan webbplatsoch krisledningsnämnden.länk till annan webbplats

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av kommunfullmäktige. Nämnderna fattar egna beslut i kommunala angelägenheter, men kan också förbereda beslut för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslut som fattats av en nämnd kan överklagas enligt bestämmelserna i de lagar som gäller för nämnden, till exempel kommunallagen, förvaltningslagen eller speciallagar.