Örelundskolans skolgård. I förgrunden syns ett blått klätternät.

08 oktober 2019

Delårsrapporten visar på hög måluppfyllelse och kommande utmaningar

Kommunstyrelsen föreslog under måndagens möte att kommunfullmäktige antar delårsrapporten för Bollebygd 2019. I delårsrapporten ingår förutom en sammanställning av det ekonomiska utfallet en beskrivning av måluppfyllelse och verksamhet från januari till augusti.

Prognosen för helåret är ett resultat på 7 miljoner kronor. Resultatet motsvarar 1,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I resultatet finns engångsvinster på cirka 6,8 miljoner kronor som kommer från försäljning av tomter, utan dessa så gör kommunen ett resultat på endast 0,2 miljoner kronor. Det är ett mycket svagt resultat, och det finns betydande utmaningar de närmaste åren med stora investeringsbehov av bland annat skolor och ett ökande behov av bland annat äldreomsorg.

Nämnderna väntas tillsammans visa ett underskott på knappt 11 miljoner kronor där socialnämnden har betydande svårigheter att hålla budget.

– Som många andra kommuner har Bollebygd känt av det minskade stödet från staten. Vi har vid analyser av verksamheterna hittat avvikelser som vi nu arbetar på att komma tillrätta med. Dessa faktorer har slagit mot ekonomin, säger Michael Plogell, kommunstyrelsens ordförande i Bollebygds kommun

Arton mål uppnås helt och sex mål uppnås delvis

Av de totalt 25 målen som angavs i budgeten förväntas i nuläget 18 att uppnås helt, 6 att uppnås delvis och 1 att inte nås alls.

Målen som kommunen beräknar uppnå är bland annat att kommunstyrelsen ska arbeta för att bostäder för unga och äldre byggs i kommunen, att se till att alla elever är behöriga till gymnasiet och fullföljer sina studier samt att nämnden under mandatperioden ska arbeta för en säkrare trafikmiljö i kommunen.

Det är målet om ett ekonomiskt resultat på minst 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, som kommunen inte beräknar att nå.

Behöver inte låna pengar till investeringar

Investeringsbudgeten för 2019 är 116,2 miljoner kronor och av detta beräknas cirka 27 miljoner koronor att utnyttjas. Kommunen kan investera allt med egna medel, vilket innebär att kommunen inte kommer behöva låna pengar i år.

Antal tillsvidareanställda har ökat till 639 stycken sedan augusti 2018. Det är en ökning med 3,6 procent. Antal timmar utförda av timavlönade minskade med 13 procent vilket motsvarar runt 6 årsarbetare. Sjukfrånvaron har ökat från 6,7 till 7,7 procent.

Kort fakta kring delårsrapporten

Enligt lagen om kommunal redovisning ska varje kommun lämna minst en delårsrapport varje år. Detta är årets första – och enda – delårsrapport och gäller perioden januari-augusti. Den är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige. Det finns fyra nämnder i kommunen som också lämnar var sin delårsrapport: utbildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnads-nämnden och kommunstyrelsen.