Mobilmeny.

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag 5 maj klockan 17

Remiss Trafikverket; ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor, och policy informationssäkerhet och dataskyddansökan är några av ärendena som kommer att tas upp på mötet.

Sammanträdet börjar kl 17 i Bollebygdskolans matsal och är öppet för allmänheten, men på grund av fortsatt rådande coronapandemi uppmanar vi dig som tänkt besöka kommunfullmäktige att istället följa sammanträdet genom webbsändningen. Webbsändningen kommer du att kunna följa här. Länk till annan webbplats.

Allmänhetens frågestund/frågor om årsredovisningen
Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor (digitalt) till de förtroendevalda i kommunfullmäktige, om hur skattepengarna användes förra året. Frågorna lämnas in digitalt, och besvaras sen på sammanträdet. Deadline för att lämna in frågor om årsredovisningen är tisdag 3 maj kl 13. Skickas till kommunstyrelsen@bollebygd.se.

Hela kallelsen med alla ärenden till kommunfullmäktiges möte går att läsa i vår sammanträdesportal Länk till annan webbplats.. Kungörelsen finns på vår anslagstavla Länk till annan webbplats..

Punkter på kommunfullmäktiges möte

  • På mötet kommer bland annat följande ärenden att tas upp:
    Årsredovisning 2021, Bollebygds kommun, inkl revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för de olika nämnderna
  • Remiss Trafikverket; ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor
  • Policy informationssäkerhet och dataskyddansökan
  • Svar på motion (S) om interpellationer och deras besvarande
  • Svar på motion (S) om att avskaffa minutstyrningen och införa tillitsbaserat arbetssätt i hemtjänsten
  • Svar på motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet i föreningslivet