Mobilmeny.
Grafer och diagram, illustration.

Resultatet av SCB:s medborgarundersökning 2022

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Här presenteras Bollebygds kommunresultat för 2022.

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 137 kommuner 2022.

Undersökningen är en attitydundersökning som genomförs varje höst och som visar hur invånarna ser på sin kommun. I Bollebygds kommun tillfrågades ett slumpmässigt urval på 1 000 personer 18 år eller äldre. Av dessa besvarade 40 procent enkäten, vilket motsvarar 401 personer.

Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun.

Stort tack till dig som valde att besvara undersökningen, dina svar är viktiga för oss!

Sammanfattning av medborgarundersökningen 2022

SCB pekar ut fyra frågor som sammanfattar Bollebygds kommunresultat i sin helhet.

  • 91,8 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.
  • 74,3 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
  • 14 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.
  • 62,4 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

Att leva och bo i Bollebygds kommun

91,8 % av invånarna i Bollebygd är väldigt nöjda med platsen och 62,4 % kan rekommendera andra att flytta hit, vilket kan jämföras med 62,6 % i riket. 74,3 % anser att kommunen sköter sina verksamheter på ett bra sätt, men endast 14 % anser att det finns möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

Invånarna är generellt nöjda med arbetsmarknaden som erbjuds. Samhällsservice som skola, sjukvård, livsmedel och paketutlämning får också höga betyg. För kultur, idrott och fritid är det ett högre resultat, även för caféer, restauranger, lekplatser samt mötesplatser för äldre. Däremot är det ett lägre resultat för bland annat mötesplatser för ungdomar, utbudet av belysta motionsspår och allmänna träningsplatser utomhus.

Kommunens verksamheter

När det gäller kommunens verksamheter tycker 74,3 % av invånarna att det sköts på ett bra sätt. 84,4 % är nöjda med förskolan, 80 % är nöjda med grundskolan och 68,6 % är nöjda med äldreomsorgen. Vidare är 51,7 % positiva till socialtjänsten och 59,5 % till gymnasieskolan. Det är en stor nöjdhet av underhåll i den offentliga miljön med höga resultat för bland annat skötsel av gator och vägar, allmänna platser, naturområden och byggnader där kommunen har sin verksamhet. Det som sticker ut är skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar där endast 35,2 % tycker att det fungerar bra.

Jämlikhet och integration

När det gäller jämlikhet och integration upplever 27,9 % att kommunen arbetar aktivt för att förbättra integration och delaktighet av människor i samhället. 32,3 % upplever att kommunen arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället. Samtidigt anser 88,4 % att de kan leva sitt liv som de vill utifrån exempelvis kön, ålder, könstillhörighet, sexualitet, etnicitet eller funktionsnedsättning.

Trygghet i samhället

I Bollebygds kommun finns det generellt en större trygghet än riket och 98,5 % känner sig trygga när det är ljust ute medan motsvarade siffra är 90,5 % när det är mörkt ute. En mindre andel är oroliga för att bli utsatta för brott, och ligger i nivå med riket. Områden som inte fått lika höga siffror och där invånare anser att det finns problem är narkotikahandel, störande trafik med motorfordon, skadegörelser eller klotter och nedskräpning. 96,4 % är nöjda med hur räddningstjänsten fungerar, 65,2 % tycker kommunen informerar bra vid samhällsstörningar och 16,6 % är nöjda med polisens närvaro i kommunen.

Information, inflytande och bemötande

När det gäller information och inflytande anser cirka 30 % att de kan påverka kommunala verksamheter, politiska beslut eller delta aktivt i utvecklingen av kommunen.

När det gäller bemötande svarade cirka 137 personer att de haft kontakt med en tjänsteperson inom kommunen och 80,9 % upplever att de fick ett bra bemötande under deras senaste möte. Cirka 37 personer uppger att de haft kontakt med en politiker i kommunen och 86,9 % tycker att det var ett bra bemötande under deras senaste möte. 63,8 % anser att det fungerar bra att få svar på sina frågor om kommunen och dess verksamheter.

Hur använder kommunen statistiken?

Statistiken utgör ett underlag för kommunens arbete och är viktigt för oss i vårt förbättringsarbete. Med hjälp av resultatet från undersökningen kan vi se vilka områden som behöver utvecklas och prioritera våra resurser för detta. SCB har även presenterat resultatet för kommunen i samband med ett planberedningsmöte i början av februari.