Mobilmeny.
Elsa Lange, demokratistipendiat 2020

Demokratistipendium

Bollebygds kommuns demokratistipendium för barn och ungdom delas ut till en eller flera personer mellan 0 och 20 år som visat engagemang och intresse för demokratifrågor i kommunen. Stipendiet på 5 000 kronor är en belöning och uppmuntran för värdefulla insatser inom området.

Stipendiet delas ut till personer som är bosatta eller födda i Bollebygds kommun eller som har särskild anknytning hit. Den eller de som får stipendiet utses av ungdomsrådet tillsammans med politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Stipendiet har delats ut sedan 2009 till någon som gjort en särskild insats för demokratin i vår kommun. Detta kan exempelvis handla om någon som:

  • stöttat andra
  • arbetat aktivt för allas lika värde
  • kämpat för jämlikhet
  • aktivt gjort en förändring i kommunen.

Ansök eller nominera senast 15 september varje år

Du kan själv ansöka om stipendiet eller föreslå någon eller några som du tycker uppfyller kriterierna. Fyll i ansökningsformuläret nedan. Demokratistipendiet delas ut i oktober eller november.

Formuläret går till vår folkhälsostrateg. Vi behöver de kontaktuppgifter du fyller i för att handlägga ansökan. Vi sparar uppgifterna så länge vi behöver för att handlägga ärendet.

För att använda dina kontaktuppgifter behöver vi ditt samtycke, som du i så fall kryssar för i formuläret nedan. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats.


Uppgifter till den du nominerar
Uppgifter till den du nominerar


Varför tycker du personen ska få årets demokratistipendium?
Stipendiet har under åren delats ut till följande personer:

2020 - Elsa Lange

Elsa Lange är en ung kraft och förebild som ger hopp om Bollebygds framtid. Hon har engagerat sig i såväl elevråd som ungdomsråd under flera år, där hon varit ansvarsfull och drivande. Hon har bidragit med en positiv inställning och en vilja att göra Bollebygd till en så bra plats som möjligt för barn och unga. Elsa är även en god kamrat som inkluderar den lilla människan i sina kretsar.

Elsa tilldelas demokratistipendiet 2020 då hon på ett aktivt och föredömligt sätt har visat vad demokratiarbete handlar om.

2019- Inga sökande

2018 - Elin Jönsson

Elin Jönsson är en ung kraft som ger hopp om Bollebygds framtid. Hon har ett brinnande intresse för rättvisefrågor och är engagerad i såväl kommunens ungdomsråd som skolråd. Elin har tillsammans med en vän startat SSU i Bollebygd, vilket är kommunens enda politiska ungdomsgrupp. Elin var även förstamajtalare på torget i år. Det krävs mod och pondus att ställa sig på torget och med den äran axla ett sådant ansvar. Elin har på ett aktivt och föredömligt sätt visat vad demokratiarbete handlar om.

2017 - Nicolas Bredell

Nicolas har genom sitt brinnande intresse för integrationsfrågor skapat vänskapsband med ensamkommande flyktingbarn och engagerat sig i gruppen ”Bollebygd tillsammans mot rasism”.
Han har varit med att starta och aktivt driva Bollebygd Pride och är en förebild för unga människor i HBTQ-frågor. Nicolas är också aktiv i elevrådet på sin skola och i ungdomsrådet. Nicolas har på ett aktivt och föredömligt sätt visat vad demokratiarbete handlar om.

2016- Inga sökande


2015 - Elevrådet 7-9 på Bollebygdskolan

I elevrådet ingår två representanter från varje klass med syfte att kunna påverka och ha inflytande över skolans verksamhet och miljö. De fick stipendiet med följande motivering: ”De har på ett aktivt och tydligt sätt visat vad demokratiarbete handlar om. Elevrådet har engagerat sig för skolan och elevernas bästa under hela året. De har deltagit på en heldagsutbildning i demokrati- och elevrådsarbete. Det har efter detta ordnat en dag på skolan för gemenskap och sammanhållning.” I elevrådet ingick Cornelia Ek, Jonathan Källman, Malin Anderén, Elin Lundin, Ida Claesson, Maja Johannson, Eliott Wåhlin, Martin Bergstrand, Anton Lundin Spasevski, Alma Austad, Amanda Nilsson, Hannah Sundvall och Alice Augustinsson.

2014 - Bollebygd tillsammans mot rasism

Gruppen består av Sofia Johansson, Johanna Johansson, Mirjam Särnbratt, David Hedin, Michelle Larsson och Sara Olsson. De kämpar mot rasism och för att stå upp för alla människors lika värde och fick stipendiet med följande motivering: ”Gruppen har i samband med EU-valet reagerat mot de främlingsfientliga röster som höjts i samhället. De har uppmärksammat detta genom att belysa frågan på ett modernt sätt, genom sociala medier och genom att väcka dialog i mötet med kommunens invånare. Gruppen lyfter det grundläggande i en demokrati – mänskliga rättigheter. Bollebygd tillsammans mot rasism är ett föredöme för hur demokratin kan användas.”

2013 - Styrelsen för ungdomsrådet i Bollebygds kommun

Styrelsen fick stipendiet för sitt engagemang i kommunens utveckling. Motivering: ”Styrelsen har engagerat sig i 100 000-processen, lämnat synpunkter på remisser och planer och har på så sätt bidragit till att lämna in barn- och ungdomars åsikter för Bollebygds utveckling.”

2012 - Jimmy Norrman

Han fick stipendiet för sitt engagemang i Hestrafors IF:s fotbollsskola med följande motivering: ”Han gör en fantastisk insats för barn- och ungas fritid genom sitt engagemang i Hestrafors IF.s fotbollsskola. Han är ett bra föredöme för barn, ungdomar och vuxna och är en viktig del i Hestrafors framtid.”

2011 - Chalita Andersson

Hon fick stipendiet för sitt engagemang inom ungdomsrådet och föreningslivet. Motivering: ”Chalita har visat sig som en positiv och ambitiös person som engagerat sig i ungdomsråd och föreningsliv. Hon har visat på en drivkraft och effektivt drivit frågor framåt för unga i Bollebygd. Hon har varit ett föredöme för barn, unga och vuxna.”

2010 - Lukas Norberg

Han fick stipendiet för att ha stöttat personer i sin närhet som utsatts för mobbning. Han har bidragit till en positiv anda och varit ett gott föredöme för andra i sin omgivning.

2009 - Zeb Freij

Han fick stipendiet bland annat för att ha bidragit till att skapa ett ungdomsråd och ett allaktivitetshus. Motivering: ”Zeb Freij har aktivt engagerat sig i demokratiarbetet i Bollebygd under flera år. Han har bland annat drivit frågan att ungdomar i Bollebygd ska ha en meningsfull fritid och detta har bidragit till att det idag finns ett ungdomsråd i kommunen och ett allaktivitetshus, Krafthuset.”

Antaget av kommunfullmäktige 2009-06-17 § 97

Bakgrund och syfte

Sedan 2004 pågår ett aktivt arbete i kommunen med att öka barn- och ungdomars delaktighet i kommunala beslutsprocesser. Det handlar om att medvetandegöra politiker och tjänstemän om vilket ansvar och möjligheter de har för att ta tillvara barn- och ungdomars perspektiv på tillvaron och deras åsikter. Det handlar om att göra barn- och ungdomar medvetna om vilka möjligheter till inflytande och delaktighet de har. Det handlar också om att möjliggöra en dialog mellan beslutsfattare och unga så att kunskap och förståelse för varandras domäner skapas.

Förslaget på ett demokratistipendium konkretiserades i samband med den dialog som förts mellan de olika domänerna under 2008. Det är viktigt att uppmärksamma och stimulera de personer som med särskilt engagemang lägger ner tid och kraft på att utveckla demokrati i kommunen.

Förslaget är att införa ett stipendium med reglemente för barn och ungdomar som arbetar aktivt med demokratifrågor i Bollebygd kommun.

Styrgrupp har i samråd med Ungdomsråd tagit fram reglemente för stipendiet. Från och med 2009 utlyser därför Bollebygds kommun ett årligt stipendium för barn och ungdomar som arbetar aktivt med demokratifrågor.

Demokrati, vad är det? Vad handlar det om?

Definition:
Människors lika värde och rättigheter är grundläggande i en demokrati. Frågor om demokrati har diskuterats i årtusenden. Det finns ingen definition på demokrati som hela världen skulle kunna ställa upp på. Däremot finns det egenskaper som många är överens om och som kännetecknar en demokrati.

Demokrati handlar om varje människas grundläggande rättigheter, om samhället och hur det styrs, och om möjligheten att kunna påverka och ha inflytande över sitt eget liv i vardagen.

Demokrati handlar om att kunna påverka den kommun man lever i, kunna påverka kommunens verksamhet och politik. Demokrati handlar också lika mycket om hur vi människor är mot varandra, att visa med både ord och handling att alla människor är lika mycket värda. Demokrati är det som händer i familjen, mellan vuxna, ungdomar och barn, där man bor, i skolan, på jobbet.

För att demokratin ska kännas som någon nytta bör vi genom dialog och samtal med varandra sträva efter att ta ställning genom att lyssna, överväga, söka argument, värdera och tillsammans finna värden och normer att enas kring. Demokrati är att bli sedd, lyssnad på och att bli behandlad på ett jämlikt sätt. Men vi får inte glömma, för att demokratin ska fungera måste man också använda den!

Fritt från www.riksdagen.se Britta Jonsson & Klas Roth (red.) ”Demokrati och lärande”

Paragrafer för Bollebygds kommuns demokratistipendium för barn och ungdom

§ 1. Bollebygds kommuns Ungdomsdemokratistipendium utdelas till enskild. Stipendiet kan också delas av två eller flera som utfört demokratiarbete i samarbete. Stipendium ska utgå som belöning för värdefull insats eller som uppmuntran åt den eller de, som visat engagemang och intresse för demokratifrågor i Bollebygds kommun enligt ovanstående definition.

§ 2. Stipendiet kan endast delas ut till person 0-20 år (som ännu inte fyllt 21 år) som är bosatt eller född inom kommunen eller har annan särskild anknytning till kommunen.

§ 3. Ansvaret ligger på kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsammans med ungdomsrådet i Bollebygd att minst en månad före ansöknings- och förslag tidens utgång genom annonser i ortspress och på annat lämpligt sätt informera om möjligheten att själv få ansöka om stipendiet eller föreslå någon till stipendiet.

§ 4. Förslagen/ansökningarna med motivering skickas senast den 15/9 till ungdomsråd som sammanställer och tar fram lämpliga kandidater. Stipendiat utses sedan slutligen av kommunstyrelsens arbetsutskott som även bestämmer tidpunkten och formerna för stipendiets utdelning.

§ 5. Ungdomsdemokratistipendiet, 5 000:-, utdelas årligen av kommunfullmäktige.

§ 6. Om förslagen/ansökningarna inte uppfyller kriterierna kan arbetsutskottet besluta att inteutbetala stipendiet för året.