Mobilmeny.

Övergripande mål

Med utgångspunkt i vision Bollebygd 2025 har kommunfullmäktige i juni 2016 fastställt fyra övergripande mål.

Kommunfullmäktige har för varje övergripande mål också beslutat om strategier för att nå målen.

 • Ökat arbetsdeltagande
 • Trygga och goda uppväxtvillkor
 • Åldrande med livskvalitet
 • Hållbar livsmiljö

Ökat arbetsdeltagande

 • Resande med kollektivtrafiken ska öka. Vid upphandlingar ska kollektivavtal och meddelarskydd krävas
 • Sjukfrånvaron ska minska. Kommunen ska erbjuda fler funktionsnedsatta praktik eller arbete
 • Skapa möjligheter till sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden
 • Andel hushåll och företag med möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s ska uppgå till minst 90 procent vid utgången av år 2020

Trygga och goda uppväxtvillkor

 • Alla elever är behöriga till gymnasieskolan.
 • Med fokus på barnets hälsa, lärande och trygghet ska samverkan mellan olika verksamheter utvecklas och förbättras.

Åldrande med livskvalité

 • Göra det möjligt för våra omsorgstagare att tillsammans få leva ett självständigt liv i sin egna valda miljöer.
 • Fler av kommunens lokaler ska vara tillgänglighetsinventerade och inlagda i VGR:s tillgänglighetsdatabas.

Hållbar livsmiljö

 • Kommunen ska fastställa och börja arbeta med strategiska miljömål
 • Utveckla samarbetet med idrotts- och fritidsföreningar, byalag, pensionärsorganisationer och andra utvecklingsgrupper
 • Biblioteket ska utvecklas till en kulturmötesplats
 • Måltidsverksamheterna ska kravcertifieras
 • Kommunens beroende av fossilbränsle ska minska
 • Giftfria inomhusmiljöer för barn och unga ska främjas