Mobilmeny.

Avgifter för stöd- och serviceinsatser

För stöd- och serviceinsatser tar Bollebygds kommun ut en avgift. Här hittar du tabeller om olika avgifter och förklaringar på hur avgiften beräknas.

Avgifterna regleras i Socialtjänstlagen (SoL) och baseras på prisbasbeloppet[1]. Insatser inom Lagen om stöd och service för vissa funktionshinder (LSS) är avgiftsfria, men det kan tillkomma avgifter för mat, boende, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Avgift för insatser som benämns som annat bistånd är avgiftsbelagda enligt tabellen nedan med undantag för de insatser som även förekommer inom LSS.

Innehåll på denna sida

Så beräknas din avgift

Vilken avgift du ska betala avgörs bland annat av din inkomst, bostadskostnad och vilka insatser som beviljats.

Beräkningsformel:

+ Nettoinkomst per månad
+ Bostadstillägg/bidrag
- Boendekostnad per månad
- Minimibelopp per månad
= Avgiftsutrymme i kronor per månad

Inkomst

Som inkomst räknas alla skattepliktiga inkomster såsom lön, aktivitets- och sjukersättning samt inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital. Även vissa skattefria ersättningar och bidrag räknas som inkomst bland annat bostadstillägg och bostadsbidrag. Förmögenhet räknas inte som inkomst.

Om du är gift beräknas din inkomst som hälften av er sammanlagda inkomst om du och din make/maka bor tillsammans. Bor du och din make/maka på olika ställen beräknas inkomsten som om du vore ensamstående. Om du är ogift men sambo beräknas inkomsten som om du vore ensamstående.

Du ska redovisa aktuella inkomstuppgifter på fastställd blankett. Om du gör detta tar kommunen ut avgift enligt fastställd taxa. Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften.

Pengar kvar för personliga behov

Innan avgiften fastställs räknas ditt så kallade förbehållsbelopp ut. Detta består av ett minimibelopp som ska täcka dina personliga utgifter samt din boendekostnad. Förbehållsbeloppet dras från din nettoinkomst och det som återstår kallas avgiftsutrymme. Beroende på hur stort ditt avgiftsutrymme är kan din avgift minskas. Finns inget avgiftsutrymme tas ingen avgift ut.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet baseras på prisbasbeloppet som fastställs av riksdagen varje år. För personer 60 år eller yngre är det en uppräkning av minimibeloppet på 10%.

Bostadskostnad

Din bostadskostnad består av hyra om du bor i hyreslägenhet och månadsavgift om du bor i bostadsrätt. Viss del av räntekostnaden för bostadslån räknas som bostadskostnad. Kostnad för bostadens uppvärmning och varmvatten räknas också som bostadskostnad, däremot inte hushållsel.

Om du bor i eget småhus får du räkna med tomträttsavgäld, kommunal fastighetsavgift samt viss del av räntekostnaden för bostadslån. Kostnad för bostadens uppvärmning och övriga driftskostnader beräknas enligt Pensionsmyndighetens schablonbelopp för 2022. Bostadskostnaden delas med det antal vuxna personer som delar hushåll.

Annat bistånd

Annat bistånd i olika former beviljas i vissa fall. Det är biståndshandläggaren som beslutar om avgift ska tas ut. I vissa fall kan ett beslut om annat bistånd bli avgiftsfritt, till exempel med motiveringen att det är en kortvarig och vårdande insats.

Minimibelopp

Sveriges riksdag beslutade den 14 juni 2022 att en ändring i socialtjänstlagen 2001:453 skulle genomföras. Förändringen innebär att det som kallas minimibelopp höjs från och med 1 augusti 2022.

Minimibeloppet 2022 för personer 60 år eller yngre:

  • 6 548 kr per månad för ensamstående
  • 5 342 kr per månad för sammanlevande makar.

Minimibeloppet 2022 för personer 61 år eller äldre:

  • 5 953 kr per månad för ensamstående
  • 4 857 kr per månad för sammanlevande makar.

Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen och ska täcka kostnader för dina personliga behov. I beloppet ingår kostnader för:

Detta ska täckas in av minibeloppet· livsmedel

· husgeråd

· möbler

· tandvård

· kläder och skor

· dagstidning

· resor

· läkemedel

· fritid

· telefon

· hygienprodukter

· TV-avgift

· hushållsel

· hemförsäkring

· öppen hälso- och sjukvård

· förbrukningsvaror

Höjning av minibelopp

Om dina kostnader för någon del i minimibeloppet överstiger normala kostnader eller om du har andra varaktigt fördyrande levnadsomkostnader kan du i vissa fall få ett individuellt tillägg. Kostnaden måste då uppgå till minst 200 kr per månad under minst 6 av årets månader

Minimibeloppet höjs automatiskt om du har måltidabonnemang,matdistributionen eller matavgif i samband med korttidsvistelse,växelvård eller dagverksamhet.För andra fördyrade kostnader såsom godman,hemmavarande barn eller övriga kostnader, ska en ansökan göras genom att fylla i uppgifter om fördyrade kostnader i inkomstblanketten. kommunen prövar din ansökan enligt gällande riktlinje.

Sänkning av minibelopp

Minimibeloppet kan sänkas i vissa fall. Det gäller när du inte har en utgiftspost som ingår i minibeloppet. Om du bor på särskilt boende ingår hushållsel i din hyra. Ditt minimibelopp sänks därför med motsvarande kostnad.

Höjning av minmibelopp efter individuell prövning

Eftersom en person kanha faktiska kostnader som överstigerdet schablonbaserade minimibeloppet kan ett höjt minimi belopp fastställas efter individuell prövning. Kostnaderna ska vara varaktiga under större delen av ett år,styrkta och överstiga minst 200 kr per månad. Kostnader son täcks av annat bidrag eller ersättning kan inte för anleda höjning av minimibeloppet.

Maxtaxa

Den avgift kommunen tar ut för hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende, trygghetslarm, dagverksamhet och kommunal sjukvård får högst vara 2 170 kronor per månad. Detta kallas maxtaxa.

Särskilt om avgiftsberäkning för avgifter i samband med insatser enligt LSS

Stöd och service som ges enligt LSS ska vara avgiftsfritt men i anslutning till ien insats får kommunen ta ut skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Avgifter får dock endast tas ut av dem som har egen inkomst, exempelvis hel sjukersättning eller helaktivitetsersättning.

Om du har avgifter från kommunen i samband med LSS insatser görs ingen automatisk avgiftsberäkning utan du måste själv begära att få en sådan. Detta gör du genom att kontakta kommunens avgiftshandläggare som då beräknar ditt avgiftsutrymme.

Viktigt att veta

Avbeställning

Om du meddelar kommande frånvaro, t.ex. vistelse på annan ort, senast en vecka innan blir du avgiftsbefriad. En längre tids uppehåll kan innebära omprövning av biståndsbeslutet.

Om du har matdistribution och vill avbeställa denna ska du göra det senast två dagar innan för att bli avgiftsbefriad. Om du avbeställer senare tas full avgift ut.

Sjukhusvistelse

Om du inte kan nyttja insatsen på grund av att du vårdas på sjukhus blir du avgiftsbefriad för denna tid.

Dubbla boendekostnader

Om du flyttar till särskilt boende och inte hinner avveckla din tidigare bostad får du räkna in båda bostadskostnaderna under högst 3 månader. Reduceringensker endast om du kan styrka att hyresrätten är uppsagd eller lämnad till försäljning.

Avgiften räknas om varje år

Avgifterna är knutna till prisbasbeloppet som justeras varje år. Du kommer därför få ett nytt avgiftsbeslut varje år.

Anmälningsskyldighet

Du är skyldig att själv anmälaförändrade inkomst- och bostadsförhållanden eller övriga förändringar som kan medföra ändringar av avgiften.

Betalning av avgift

Uttagandet av avgift är individuellt och tas ut per individ och inte per hushåll. Du betalar din avgift en månad i efterskott. Den som beviljas insatser ska betala avgiften från den dagen då insatserna startar. I de fall insatser avslutas (gäller även vid dödsfall) avslutas debiteringen samma dag.

Vid utebliven betalning

Kommunens riktlinjer för krav vid utebliven betalning följs. Vid utebliven betalning skickar kommunen en påminnelse 10 dagar efter förfallodatumet. därefter skickas kravet till inkasso.

Rätt att överklaga

Besked om din avgift ska du alltid få skriftligt. Om du har frågor kontakta din avgiftshandläggare. Om du anser att beslutet är fel kan du överklaga avgiftsbeslutet. Hur du gör framgår av informationen du får tillsammans med avgiftsbeslutet. Överklagan måste ha kommit in till kommunen senast tre veckor efter att du fick beslutet.

Taxetabell

gäller från 1 Mars 2022

Insatser enligt socialtjänstlagen


Avgifter för särskilt boende

Kostnad

Särskilt boende omvårdnad och service

2 170 kronor/månad (maxtaxa)

Matabonemang särskilt boende

3 850 kronor/månad

Sondnäring

50 kr per dygn (1 500 per månad

Förbrukningsvaror

120 kr per månad


Avgifter för ordinärt boende

Kostnad

Hemtjänst

226 kronor per beslutad timma

Trygghetslarm

201 kronor per månad

Installation av tryggheslarm

200 kronor engångsavgift

Avgift för borttappad larmklocka

1000 kronor engångsavgift

Matavgift matdistribution

56 kronor per portion

Distribution av mat

188 kronor per beslutad timma (För makar och sammanlevande sambos där båda har matdistribution delas avgiften på två)

Dagverksamhet

68 kronor per tillfälle ( för deltagare somdeltar halvdagar debiteras halva avgiften)

Dagverksamhet mat

56 kronor per portion

Avlösning

Avgiftsfritt upp till 12 timmar i månaden, därefter motsvarande avgift som hemtjänst

Sondnäring

50 kr per dygn (1 500 kronor per månad)

Korttidsboende / växelvård

72 kronor per dygn

Måltidsavgift korttidsboende /växelvård

128 kronor per dygn

Hemsjukvård

361 kronor per månad

Annat bistånd

226 kronor per beslutad timmaAvgifter vid insatser enligt LSS

Kostnad

Mat under korttidvistelse och korttids tillsyn.

Genomsnitt av Konsumentverkets referensvärden för livsmedelskostnader för åldersintervallerna 0-5 år, 6-13 år, 14-17 år, och 18 -60 år.

Bostad med särskild service för ungdomar under 18 år

Enligt riktliner för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn

Mat i bostad med särskild service för vuxna- gruppbostad (gemensam hushållskassa)

2 500 kronor i månaden

Förbrukningsvaror gruppbostad

120 kronor i månaden

Övrigt


Annat bistånd

226 kronor per beslutad timma

Flyttstäd

Avgift som den timkostnad som upphandlat företag fakturerar kommunen

Resor i kommunens fordon (vid t.ex. aktivitetsresor)

18,50 kronor per mil fördelat på antal resande (ej personal)

[1] Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år. De belopp som anges i dokumentet är beräknande utifrån det aktuella prisbasbeloppet 2022 (48 300).