Mobilmeny.

Avgifter för stöd- och serviceinsatser

För stöd- och serviceinsatser tar Bollebygds kommun ut en avgift. Här hittar du tabeller om olika avgifter och förklaringar på hur avgiften beräknas.

Avgifterna regleras i Socialtjänstlagen (SoL) och baseras på prisbasbeloppet[1]. Insatser inom Lagen om stöd och service för vissa funktionshinder (LSS) är avgiftsfria, men det kan tillkomma avgifter för mat, boende, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Avgift för insatser som benämns som annat bistånd är avgiftsbelagda enligt tabellen nedan med undantag för de insatser som även förekommer inom LSS.

Innehåll på denna sida

Så beräknas din avgift

Vilken avgift du ska betala avgörs bland annat av din inkomst, bostadskostnad och vilka insatser som beviljats.

Beräkningsformel:

+ Nettoinkomst per månad
+ Bostadstillägg/bidrag
- Boendekostnad per månad
- Minimibelopp per månad
= Avgiftsutrymme i kronor per månad

Inkomst

Som inkomst räknas alla skattepliktiga inkomster såsom lön, aktivitets- och sjukersättning samt inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital. Även vissa skattefria ersättningar och bidrag räknas som inkomst bland annat bostadstillägg och bostadsbidrag. Förmögenhet räknas inte som inkomst.

Om du är gift beräknas din inkomst som hälften av er sammanlagda inkomst om du och din make/maka bor tillsammans. Bor du och din make/maka på olika ställen beräknas inkomsten som om du vore ensamstående. Om du är ogift men sambo beräknas inkomsten som om du vore ensamstående.

Du ska redovisa aktuella inkomstuppgifter på fastställd blankett. Om du gör detta tar kommunen ut avgift enligt fastställd taxa. Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften.

Pengar kvar för personliga behov

Innan avgiften fastställs räknas ditt så kallade förbehållsbelopp ut. Detta består av ett minimibelopp som ska täcka dina personliga utgifter samt din boendekostnad. Förbehållsbeloppet dras från din nettoinkomst och det som återstår kallas avgiftsutrymme. Beroende på hur stort ditt avgiftsutrymme är kan din avgift minskas. Finns inget avgiftsutrymme tas ingen avgift ut.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet baseras på prisbasbeloppet som fastställs av riksdagen varje år. För personer 60 år eller yngre är det en uppräkning av minimibeloppet på 10%.

Bostadskostnad

Din bostadskostnad består av hyra om du bor i hyreslägenhet och månadsavgift om du bor i bostadsrätt. Viss del av räntekostnaden för bostadslån räknas som bostadskostnad. Kostnad för bostadens uppvärmning och varmvatten räknas också som bostadskostnad, däremot inte hushållsel.

Om du bor i eget småhus får du räkna med tomträttsavgäld, kommunal fastighetsavgift samt viss del av räntekostnaden för bostadslån. Kostnad för bostadens uppvärmning och övriga driftskostnader beräknas enligt Pensionsmyndighetens schablonbelopp för 2020. Bostadskostnaden delas med det antal vuxna personer som delar hushåll.

Minimibelopp

Minimibeloppet 2020 för personer 60 år eller yngre:

  • 5 873 kr per månad för ensamstående
  • 4963 kr per månad för sammanlevande makar.

Minimibeloppet 2020 för personer 61 år eller äldre:

  • 5 339 kr per månad för ensamstående
  • 5 412 kr per månad för sammanlevande makar.

Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen och ska täcka kostnader för dina personliga behov. I beloppet ingår kostnader för:

Detta ska täckas in av minibeloppet· livsmedel

· husgeråd

· möbler

· tandvård

· kläder och skor

· dagstidning

· resor

· läkemedel

· fritid

· telefon

· hygienprodukter

· TV-avgift

· hushållsel

· hemförsäkring

· öppen hälso- och sjukvård

· förbrukningsvaror

Höjning av minibelopp

Om dina kostnader för någon del i minimibeloppet överstiger normala kostnader eller om du har andra varaktigt fördyrande levnadsomkostnader kan du i vissa fall få ett individuellt tillägg. Detta läggs till minimibeloppet och kan därmed minska din avgift. För dig som har matabonnemang eller matdistribution ska minimibeloppet höjas med mellanskillnaden mellan beloppet för livsmedel och kommunens måltidsavgift. Du som har minderåriga barn som bor hemma har också rätt till ett höjt minimibelopp.

Sänkning av minibelopp

Minimibeloppet kan sänkas i vissa fall. Det gäller när du inte har en utgiftspost som ingår i minibeloppet. Om du bor på särskilt boende ingår hushållsel och TV-avgift i din hyra. Ditt minimibelopp sänks därför med motsvarande kostnad.

Maxtaxa

Den avgift kommunen tar ut för hemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm, dagverksamhet och kommunal sjukvård får högst vara 2 125 kronor per månad. Detta kallas maxtaxa.

Viktigt att veta

Avbeställning

Om du meddelar kommande frånvaro, t.ex. vistelse på annan ort, senast en vecka innan blir du avgiftsbefriad. En längre tids uppehåll kan innebära omprövning av biståndsbeslutet.

Om du har matdistribution och vill avbeställa denna ska du göra det senast två dagar innan för att bli avgiftsbefriad. Om du avbeställer senare tas full avgift ut.

Sjukhusvistelse

Om du inte kan nyttja insatsen på grund av att du vårdas på sjukhus blir du avgiftsbefriad för denna tid.

Avgiften räknas om varje år

Avgifterna är knutna till prisbasbeloppet som justeras varje år. Du kommer därför få ett nytt avgiftsbeslut varje år.

Betalning av avgift

Du betalar din avgift en månad i efterskott. Den som beviljas insatser ska betala avgiften från den dagen då insatserna startar.

I de fall insatser avslutas (gäller även vid dödsfall) avslutas debiteringen samma dag. Vid korttidsvistelse debiteras enligt maxtaxan per dygn exklusive matkostnaden.

Rätt att överklaga

Besked om din avgift ska du alltid få skriftligt. Om du har frågor kontakta din avgiftshandläggare. Om du anser att beslutet är fel kan du överklaga avgiftsbeslutet. Hur du gör framgår av informationen du får tillsammans med avgiftsbeslutet. Överklagan måste ha kommit in till kommunen senast tre veckor efter att du fick beslutet.

Taxetabell

gäller från 1 april 2020

Insatser enligt socialtjänstlagen

Maxtaxa

MaxtaxaHemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm, dagverksamhet och kommunal sjukvård

2 125 kronor/månad

Särskilt boende

2 125 kronor/månad

Avgifter

Avgifter

Typ av insats

Kostnad

Annat bistånd

144 kronor per beslutad timma

Dagverksamhet

65 kronor per tillfälle

Dagverksamhet, mat

56 kronor per portion

Hemsjukvård

346 kronor per månad

Hemtjänst exkl. städ

144 kronor per beslutad timma

Hjälpmedel, hämtning och rengöring

530 kronor per hämtning med tillhörande rengöring

Installation av trygghetslarm

200 kronor engångsavgift

Korttidsboende, mat

126 kronor per dygn

Korttidsboende

65 kronor per dygn (maxtaxa)

Mat

56 kronor per portion

Mat, utkörningsavgift

13 kronor per portion

Sondnäring

50 kr per dygn (1 500 kronor per månad)

Städ

194 kronor per beslutad timma

Särskilt boende, matabonnemang

3 850 kronor per månad

Särskilt boende, service och omvårdnad

2 125 kronor per månad (maxtaxa)

Trygghetslarm

189 kronor per månad

Insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Avgifter

Avgifter

Korttidsvistelse, mat

56 kronor per dag

Bostad med särskild service för ungdomar under 18 år

Enligt riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn

Bostad med särskild service för ungdomar som fyllt 19 år och har aktivitetsersättning

2240 kronor per månad för mat

[1] Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år. De belopp som anges i dokumentet är beräknande utifrån det aktuella prisbasbeloppet 2020 (47 300).