Mobilmeny.

Misstanke om barn som far illa

Om du är orolig för att ett barn far illa eller verkar behöva stöd, kan du vända dig till individ- och familjeomsorgen som jobbar med barn och unga. Vi är en del av socialtjänsten i Bollebygds kommun.

Om du befarar att ett barn far illa, kontakta individ- och familjeomsorgen genom att ringa 0734- 64 75 32 eller via kommunens växel på 033-23 13 00.

Kvällar och helger ringer du till sociala jouren, telefon 112 och ber att få tala med sociala jouren i Borås.

Anmäla misstankar

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) har däremot anmälningsplikt, det vill säga är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Vad händer vid en anmälan

När vi tar emot en anmälan lyssnar vi in vad oron runt barnet gäller. Vi gör en förhandsbedömning som innebär att vi först tar ställning till om barnet behöver omedelbart skydd och därefter bedömer vi om en utredning ska öppnas.

Om bedömningen blir att utredning ska öppnas gör vi tillsammans med barn och vårdnadshavare en plan för utredningen. Planen innehåller vad som ska utredas och vilka som ska kontaktas. Målet med en utredning är att ta reda på om barnet och familjen behöver insatser från socialtjänsten. Om insatser behövs görs en vårdplan som ska godkännas av barnet/vårdnadshavare. En utredning kan också avslutas utan insats.

Du som förälder kan kontakta oss för att få stöd eller råd i ditt föräldraskap.