Mobilmeny.

Vilket stöd kan man få?

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd och hjälp utifrån två olika lagar: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlagen, SoL.

Stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger dig med en stor och varaktig funktionsnedsättning möjlighet till en fungerande vardag. Lagen ska tillgodose dina behov i det dagliga livet för att uppnå goda levnadsvillkor.

Vem kan söka insatser enligt LSS?

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS måste du tillhöra någon av de personkretsar eller målgrupper som beskrivs i lagen.

LSS-personkrets delas in i tre grupper

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger betydande svårigheter i vardagen och som har ett omfattande behov av stöd och service.

När du ansöker om stöd enligt LSS prövas din ansökan i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de personkretsar som lagen beskriver, därefter prövas om du har rätt till den insats du ansökt om. Om du inte omfattas av LSS-personkrets kan du få hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen.

Du kan ansöka om följande insatser enligt LSS:

Avlösarservice i hemmet

Du som har ett omfattande behov av omvårdnad och vårdas av anhöriga i hemmet, kan ha rätt till avlösarservice. Stödet underlättar för dina anhöriga att göra något på egen hand eller tillsammans med andra familjemedlemmar.

En avlösare kommer hem till dig för att ge dig omvårdnad under tiden dina anhöriga inte är hemma.

Du kan ha rätt till avlösarservice regelbundet, vid enstaka tillfällen eller då det finns akut behov.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

Bostad med särskild service är riktad till dig som behöver stöd för att klara eget boende. Boendeformen kan vara gruppbostad, servicebostad eller annan anpassad bostad. Våra boende erbjuder individuellt anpassat stöd och tillgång till personal dygnet runt om detta behov finns.

I särskilt anpassad bostad ingår inte stöd av personal. Om du har behov av detta söker du något av följande; personlig assistans, ledsagarservice eller hemtjänst.

Daglig verksamhet

Du som har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att få arbete kan ansöka om daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten påminner om en arbetsplats men anpassas efter dina behov, intressen och förutsättningar. Att arbeta på en daglig verksamhet ska vara meningsfullt, utvecklande och stimulerande.

För att kunna få daglig verksamhet måste du vara mellan 18 och 67 år, sakna arbete och inte gå på någon utbildning.

Daglig verksamhet riktar sig till personer med utvecklingsstörning eller autism samt till dem som har fått en hjärnskada i vuxen ålder.

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Föräldrar till barn med funktionshinder kan få stöd genom familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga. Barnet får då bo hos en annan familj, i ett så kallat familjehem eller i ett särskilt boende för barn och unga.

Kontaktperson

En kontaktperson ska vara en medmänniska som underlättar för dig att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering och hjälpa dig att delta i olika fritidsaktiviteter. En kontaktperson blir en vän som du träffar regelbundet och gör saker tillsammans med utifrån dina intressen.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Ungdomar över 12 år som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till tillsyn när föräldrarna arbetar. Tillsynen är en förlängd fritidshemsverksamhet och ges före och efter skolan eller under skolloven. Innehållet formas av ungdomens behov av tillsyn och sysselsättning.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse kan vara ett alternativ för barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som behöver miljöombyte och rekreation. Det kan även vara ett sätt för anhöriga att få avlösning.

Det finns tre olika former av korttidsverksamhet:

 • Korttidshem
 • Läger
 • Stödfamilj

För att ha rätt till korttidsverksamhet ska barnet eller ungdomen tillhöra LSS-personkrets och ha ett behov av korttidsverksamhet.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är ett stöd för dig med funktionsnedsättning som inte på egen hand kan delta i samhällslivet. Ledsagaren kan stötta dig med att vara med när du tar dig till och från platser eller vara med vid besök hos vänner, deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter, inköp och promenader.

Personlig assistans

Personlig assistans riktar sig till dig som behöver hjälp med de grundläggande behoven i din vardag. Syftet är att stärka din möjlighet ett leva ett självständigt och oberoende liv.

Du med stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som inte har fyllt sextiofem år kan ha rätt att få hjälp av en eller flera personliga assistenter. Personlig assistans får du som har behov av hjälp med grundläggande behov så som klara din hygien, klä dig, kommunicera med andra och måltider. Om du får hjälp med grundläggande behov har du också rätt till hjälp med andra krävande behov för att klara av din vardag.

Stöd enligt SoL

Du som har en funktionsnedsättning men inte omfattas av en personkrets enligt LSS kan få hjälp genom SoL. Socialtjänstlagen ska tillgodose dina behov av hjälp i det dagliga livet för att uppnå skälig levnadsnivå.

Utifrån SoL kan du ansöka om vissa insatser och sedan få ett beslut som är bedömt utifrån dina behov.

Du kan ansöka om följande insatser enligt SoL:

 • Boendestöd
 • Hemtjänst
 • Korttidsboende
 • Ledsagarservice
 • Matleverans
 • Särskilt boende
 • Trygghetslarm

Du ansöker om insatserna hos kommunens utredare på Individ- och familjeomsorgen.