Mobilmeny.

Vad gör en god man eller förvaltare?

En God man eller förvaltare är till för personer som på grund av
sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande
förhållande behöver hjälp med till exempel ekonomisk förvaltning,
rättshandlingar eller personlig omvårdnad.

Det är tingsrätten som fattar beslut om anordnande, utökning eller minskning av god mans- eller förvaltarskap. Det är också tingsrätten som upphäver god mans- eller förvaltarskap.

Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap. En god man är endast ett biträde till en person, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. En förvaltare däremot har ensam rätt att agera med rättsligt bindande verkan för en persons räkning, utan dennes samtycke.

God man

En god man hjälper behövande människor att bevaka deras ekonomiska, juridiska och personliga intressen. Det är en enskild person som inte är knuten till något företag eller myndighet. En god man är inte anställd av kommunen eller av överförmyndaren, utan arbetar frivilligt på sin egen tid.

Rent praktiskt innebär uppdraget att gode mannen hjälper till med förvaltningen av pengar och annan egendom, betalar räkningar, ansöker om bidrag som den enskilde är berättigad till och ser till att den enskilde har rätt omvårdnad och bra levnadsförhållanden. Målet för en god man bör vara att försöka skapa så bra livskvalitet som möjligt för den de hjälper utifrån hans eller hennes situation. Godmanskapet är frivilligt och samtycke behövs från den person som behöver hjälp.

För det arbete som den gode mannen gör har han eller hon rätt till ett arvode varje år. Den person som behöver hjälpen får själv betala arvodet om han eller hon har inkomster eller tillgångar som tillåter det. I de fall tillgångar saknas står kommunen för arvodena.

Förvaltare

En förvaltare utses när det inte är tillräckligt med en god man för att tillgodose hjälpbehovet. Till skillnad mot godmanskapet har den som behöver hjälp ingen rättshandlingsförmåga och det är en större inskränkning i den enskildes frihet. Personen har ett stort behov av hjälp och klarar inte av att vårda sig eller sin egendom. Förvaltarskap kan till exempel bli aktuellt när en person inte kan hantera sina tillgångar och därför riskerar att bli vräkt från sig lägenhet.

Förmyndare

Barn som inte fyllt 18 år är omyndiga. Föräldrarna är vårdnadshavare och förmyndare för sina barn fram tills de blir myndiga.  I vissa fall kan en annan person utses till vårdnadshavare och förmyndare.

Förmyndare är i vissa fall skyldiga att redovisa förvaltningen av barnets tillgångar till överförmyndaren. Det gäller i de fall barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. När en omyndig fått pengar genom arv eller testamente som överstiger ett prisbasbelopp ska pengarna sättas in på ett konto som är spärrat av överförmyndaren. Det innebär att förmyndaren inte får ta ut pengar från kontot utan överförmyndarens medgivande. Detta gäller även utbetalningar från exempelvis försäkringar eller arv.

Tillfällig god man

Det finns situationer som kräver en tillfällig god man. Detta kan exempelvis vara när en god man inte kan företräda en person på grund av intressekonflikt till exempel om personerna är delaktiga i samma dödsbo. I sådana ärende fattar överförmyndaren beslut.