Mobilmeny.

Ansvarfördelning mellan kommun och region

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och avtal mellan kommun och region ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård, för personer som:

 • bor i särskild boendeform
 • vistas i dagverksamhet
 • har behov av kommunal primärvård

Kommunens ansvar för hälso-och sjukvård/kommunal primärvård

Ansvaret omfattar inte läkarinsatser, för dessa ansvarar regionen. Observera att kommunens sjuksköterskor inte har ansvar för bedömning av akut sjukdom/ skada för person som endast har trygghetslarm och som inte är inskriven i den kommunala primärvården.

Kommunens ansvar omfattar personer som får bostadsbehovet tillgodosett både enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och gäller även tillsyn av enskild verksamhet.

Kommunen ansvarar för den kommunala primärvården i ordinärt boende (det egna hemmet). Med kommunal primärvård avses sjukvård i ordinärt boende till enskild som har en diagnos eller en funktionsnedsättning som motiverar att sjukvården ges i hemmet. Kommunens ansvar gäller oavsett den enskildes funktionsnedsättning/diagnos. För en person som är tillfälligt sjuk och normalt kan besöka sin vårdcentral har primärvården sjukvårdsansvaret.

Kommunen ansvarar även för rehabilitering och hjälpmedel för personer i särskilda boendeformer och personer i ordinärt boende med kommunal primärvård.

Ansvar för kommunal primärvård är kopplat till behov av insats i hemmet av en eller flera av följande kategorier: sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård dock ej insats av läkare vid korttidsboende. Kommunen har sjuksköterskor och distriktssköterskor i tjänst dygnet runt för vård i hemmet och i särskilt boende.

Distriktssköterskor och sjuksköterskor hjälper till med:

 • läkemedelshantering
 • sårvård
 • ge smärtlindring, vård och stöd i livets slutskede
 • sjukvård som är motiverat och kan utföras i hemmet
 • utprovning av inkontinenshjälpmedel

Arbetsterapeuter hjälper till med:

 • råd och stöd om hur du kan klara dagliga aktiviteter som till exempel personlig vård eller hemmets skötsel, när du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårigheter med det
 • utprovning av och träning i att använda tekniska hjälpmedel
 • intyg om funktionsnedsättning, som kan användas i en ansökan om bostadsanpassning om miljön i ditt hem behöver förändras till följd av en stadigvarande funktionsnedsättning

Fysioterapeut hjälper till med:

 • råd, stöd och eventuellt träningsprogram för att så långt som möjligt återfå eller bibehålla din fysiska funktionsförmåga vid sjukdom eller funktionsnedsättning
 • utprovning av- och träning i att använda gånghjälpmedel och andra förflyttningshjälpmedel