Mobilmeny.

eHälsa

Nationell eHälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster.

Arbetet inriktas på att skapa synliga och konkreta förbättringar för tre huvudsakliga målgrupper: Individen i sin roll som invånare, patient, brukare och anhörig ska ha tillgång till lättillgänglig och kvalitetssäkrad information om hälsa, vård och omsorg samt åtkomst till dokumentation från sina tidigare insatser och behandlingar.

Individuellt anpassad service och interaktiva e-tjänster ska erbjudas för att kunna utöva delaktighet och självbestämmande utifrån egna förutsättningar. Vård- och omsorgspersonal ska ha tillgång till välfungerande och samverkande elektroniska beslutsstöd som säkerställer en hög kvalitet och säkerhet samtidigt som det underlättar deras dagliga arbete.

Nödvändig och strukturerad information ska finnas tillgänglig som underlag för beslut om insatser och behandlingar. Beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska ha ändamålsenliga verktyg för att fortlöpande följa upp verksamheternas kvalitet och säkerhet samt få ett aktuellt och heltäckande beslutsunderlag för verksamhetsstyrning, planering och resursfördelning. Skapa konkret nytta för invånare, personal och beslutsfattare.

eTjänster

Med eTjänster menas en tjänst som tillhandahålls helt eller delvis elektroniskt. Allt fler eTjänster utvecklas i dagens samhälle och dessa är väsentliga för kommunens medborgare, organisationer och företag. Det ger individen möjlighet att på ett anpassat sätt nå information, manuella metoder avvecklas och verksamheterna avlastas genom digitaliserad ärendehantering och självservice.

Mobilitet

Mobilitet innebär mobil arbetsplats för personal, att tex. få tillgång till journalsystem, dokumentation vid hembesök via dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Nationell patientöversikt (NPÖ)

En patient har idag ofta kontakt med flera olika vårdgivare, som var och en dokumenterar och förvarar sin journalinformation lokalt. Sammanhållen journalföring via NPÖ innebär att sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, efter samtycke från patienten, har möjlighet att få tillgång till vissa uppgifter i journaler från andra vårdgivare. Det kan vara sjukhus och/eller vårdcentral. Det ökar helhetsbilden av patienten vid medicinska bedömningar och kontakter.

Ingen kan läsa journaler från andra vårdgivare utan att patienten har gett samtycke. Inloggning i NPÖ sker med ett SITHS- kort. SITHS- kort är ett speciellt ID- kort används för säker autentisering/behörighet i datasystem.


NPÖ

Nationell patientöversikt

En patient har idag ofta kontakt med flera olika vård- och omsorgsgivare, som var och en dokumenterar och förvarar sin journalinformation lokalt. Eftersom det då blir svårt att få en helhetsbild av patienten uppstår ibland osäkerhet vid medicinska bedömningar och nya kontakter.

Hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att utföra bästa möjliga vård och att patienten ska uppleva vårdkontakter på ett bra sätt. Vårdgivare använder sammanhållen journalföring, vilket innebär att sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, efter samtycke från patienten, har möjlighet att få tillgång till uppgifter i journaler från andra vårdgivare. Det kan vara sjukhus och/eller vårdcentral.

Det är bara personal som har en patientrelation som får ta del av uppgifter från journaler för att kunna ge en god och säker vård. Det gäller oavsett var vården utförs. Ingen personal kan läsa journaler från andra vårdgivare utan att patienten har gett samtycke och samtycket går att begränsa att gälla för enskild vårdpersonal. Samtycket gäller den tidsperiod patienten önskar eller max ett år. Muntligt samtycke godkänns men det finns även en blankett att använda. Patienten kan när som helst återkalla samtycket.

Nationell Patientöversikt ger:


Ökad vårdkvalitet

En helhetsbild av patientens tidigare diagnoser, provresultat och medicinering gör det lättare att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling i tid

Ökad patientsäkerhet

Rätt beslutsunderlag minskar risken för felbehandlingar eller felmedicinering

Ökad effektivitet

Delad information minskar kostsamt dubbelarbete och innebär att patienten kan få hjälp snabbare

Ökat inflytande

Patientens samtycke behövs och man har rätt att spärra uppgifter

Digitala trygghetslarm

Användning och implementering av digital teknik av trygghetslarm är klar.