Mobilmeny.

Rehabilitering

För de som är inskrivna i kommunal primärvård ansvarar kommunen för rehabilitering

Det är arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar med rehabilitering i den kommunala primärvården. Samarbete sker med kommunens sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och handläggare för socialtjänst samt personal inom funktionshinderverksamheten.

Vid svårighet att själv ta sig till arbetsterapeut eller fysioterapeut

Vid svårighet att ta sig till arbetsterapeut eller fysioterapeut på vårdcentral kan man skrivas in i den kommunala primärvården, för rehabilitering i hemmet. Kontakta i sådana fall din behandlande arbetsterapeut eller fysioterapeut på din vårdcentral. De tar i sin tur kontakt med kommunen för en bedömning om rehabilitering i hemmet är aktuellt och du blir i så fall inskriven i kommunal primärvård.

Mål med rehabilitering

Mål med rehabiliteringen är att du ska klara av att utföra dina vardagsaktiviteter så självständigt som möjligt. Vi gör tillsammans med dig en bedömning och sätter upp mål för rehabilitering. Du utför träningen själv eller med handledning och instruktion av omvårdnadspersonal. Målen följs upp och utvärderas. Du förblir inskriven i kommunal primärvård så länge ditt behov kvarstår.