Mobilmeny.

Missbruk och beroende

Är du orolig över din alkoholkonsumtion eller upplever du att du har ett problematiskt intag av alkohol och/eller droger eller spel om pengar? Är du anhörig till någon med missbruksproblematik? Vill du ha hjälp att förändra din situation?

Om du vill ha hjälp att leva nyktert och drogfritt kan du kontakta Socialförvaltningens Vuxenenheten på deras mottagningstelefon 0734-64 75 31. Du kommer därefter att tilldelas en handläggare som genomför en utredning för att kartlägga vilken stöd och hjälp som bäst motsvarar just dina behov. Som kartläggningsinstrument används ASI (Addiction Severity Index) som du kan läsa mer om på Socialstyrelsen webbsida Länk till annan webbplats.. Med informationen som framkommer i utredningen görs i samråd med dig en planering avseende insatser. Socialförvaltningen i Bollebygds kommun erbjuder behandlande insatser via Resursteamet. Om dina behov är av så omfattande karaktär att insatser inom öppenvården inte bedöms tillräckliga kan externa behandlingshem beviljas under en begränsad period. Alla insatser som ges är med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) och bygger helt på att du vill ta emot den hjälpen som erbjuds.

LVM (Lagen med bestämmelser om vård av missbrukare i särskilda fall)

Om ditt missbruk bedöms utgöra en sådan allvarlig fara att ditt liv riskeras kan tvångslagstiftning vara tillämplig. Vid en sådan bedömning är det alltid en läkare som gör en första bedömning och det är förvaltningsrätten som beslutar kring behovet av tvångsvård. När förvaltningsrättens beslut inte kan avvaktas fattar socialnämnden ett tillfälligt beslut tills dess ärendet kan avgöras i domstol. Du som enskild erhåller ett juridiskt ombud som hjälper dig att föra din talan. Under tiden en LVM-utredning pågår har Socialförvaltningen som mål att kunna motivera till frivilliga insatser istället.

Anhörig till missbrukare?

Är du anhörig till någon som har problem kopplat till alkohol, narkotika, läkemedel eller spel kan du kontakta enhetschef Resursteamet på 0734-64 74 23.

Sociala jouren

Om du behöver akut stöd i en utsatt situation på kvällar, veckoslut och helger när mottagningsenheten är stängd kontaktar du istället sociala jouren i Borås. Det kan handla om våld, övergrepp, missbruk eller om du är orolig för att ett barn far illa. Du ringer 112 och ber att få bli kopplad till sociala jouren i Borås. När du vänder dig hit får du kontakt med en socialsekreterare.