Mobilmeny.

Trafik och gator

I kommunen finns det statliga, enskilda och kommunala vägar. De kommunala körvägarna och gång- och cykelvägarna driftar och underhåller kommunen. De kommunala vägarna finns i de tre tätorterna Bollebygd, Töllsjö och Olsfors.

Skötseln av gatorna följer årstidernas variationer. På vintern plogas och flisas vägarna för att säkra framkomligheten. När snön har smält och snöentreprenaden är klar för säsongen är det dags att sopa upp flisen innan den 1 maj. Under den varmare delen av säsongen är det lämpligt att genomföra asfalteringsarbeten och denna entreprenad upphandlas på ramavtal för flera år i taget.

Under augusti slås vägrenarna. Slåttern förbättrar trafiksäkerheten i och med att växtlighet som kan hindra sikten försvinner. Dessutom förbättras vägens avvattning och dränering. Efter att träden har släppt sina löv sopas gator, gång- och cykelvägarna i tätorterna. Kommunens gator och vägar är anpassade utefter Trafikverkets senaste version av VGU (Vägars och Gators Utformning).